Dự lễ phát động có ông Nguyễn Đình Quế - Chủ tịch Công đoàn; ông Nguyễn Tất Dũng - Phó Giám đốc Công ty, ông Lê Hoàng Tiến - Bí thư ĐTN; đại diện Ban thường vụ Công đoàn Công ty, trưởng các phòng ban, quản đốc phân xưởng và toàn thể CNVC-LĐ ở các khu vực.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Quế - Chủ tịch Công đoàn chính thức phát động phong trào thi đua “Tháng công nhân” nhằm khơi dậy ý thức tự giác, lao động sáng tạo, phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng trong các cấp Công đoàn và người lao động, phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nêu cao truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm của người thợ mỏ", phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Tích cực tham gia phối hợp cùng chuyên môn tổ chức các phong trào CNVC, hoạt động Công đoàn thi đua lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, thu nhập nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CBCNV-LĐ; Xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tôn vinh kịp thời các cá nhân, tập thể đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đơn vị và Công ty.

Trong “Tháng công nhân” năm 2016, các cấp Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn, Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động Văn hóa thể thao, diễn đàn “Vững bước dưới lá cờ Đảng quang vinh”, “ Lao động giỏi, lao động sáng tao” xây dựng nhân rộng phong trào “Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn”, để giúp đỡ, đảm bảo ổn định đời sống cho CN; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩysản xuất kinh doanhphát triển,; đào tạo bồi dưỡng nâng caotrình độ chính trị, nghiệp vụ, tay nghề, bậc thợ cho công nhân. Bên cạnh đó, tổ chức thăm hỏi các gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách trên địa bàn các đơn vị đóng quân , tổ chức diễn đàn, đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, ổn định tư tưởng công nhân góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ...Tập trung phối hợp với chuyên môn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho CNLĐ, nhất là thợ mỏ. Công tác an toàn lao động trong “Tháng công nhân” được đặc biệt chú trọng. Vấn đề việc làm, tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cho công nhân được thực hiện đồng bộ. Mặc dù hiện nay Công ty đang gặp phải những khó khăn nhất định nhưng vẫn xác định, đầu tư, cải thiện điều kiện làm việc, nơi ăn nghỉ, điều kiện đi lại cho công nhân là hết sức cần thiết...

Tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân” nhằm mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong Công ty; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, quan tâm nêu gương người tốt, việc tốt trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần cùng Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển SXKD phát triển bền vững, vì mục tiêu " An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển" trong tháng 5 và cả năm 2016.