Đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đến hết năm 2020

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là một trong những quy định hoàn toàn mới của Luật Tài nguyên nước. Đây là một chính sách lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam nhằm nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2020 đối với các tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước đã được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước có quy định số tiền phải nộp tiền trong năm 2020.

Dự thảo cũng nêu rõ về trình tự, thủ tục miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: 

1. Giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế địa phương thực hiện việc kiểm tra, rà soát việc miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, gồm:

a) Miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải nộp trong năm 2020 đối với các tổ chức, cá nhân đã được phê duyệt tiền cấp quyền;

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc kê khai, hoàn trả tiền cấp quyền đối với trường hợp đã nộp tiền cấp quyền trong năm 2020.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường không phê duyệt phần nội dung thu tiền cấp quyền trong năm 2020 đối với các tổ chức, cá nhân kê khai, nộp hồ sơ tình tính tiền cấp quyền mới kèm theo hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước.

3. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phê duyệt phần nội dung thu tiền cấp quyền trong năm 2020 đối với các tổ chức, cá nhân kê khai, nộp hồ sơ tình tính tiền cấp quyền mới kèm theo hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước.

Theo số liệu báo cáo của các tỉnh và số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tính đến ngày 10/7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt được 655 quyết định cấp quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiền 9.954,5 tỷ đồng; các địa phương đã phê duyệt được trên 3.300 quyết định cấp quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiền trên 637 tỷ đồng.

Thanh Xuân