Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2: Lợi nhuận quý II tăng gần 20% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2020 với doanh thu đạt 1.886,1 tỷ đồng, giảm 11,6% so với quý II/2019; lợi nhuận sau thuế đạt 248,9 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ.

Theo Ban lãnh đạo NT2, lợi nhuận sau thuế quý II/2020 của công ty tăng gần 41 tỷ đồng so với quý II/2019 là do NT2 đã tiết giảm đáng kể chi phí hoạt động. Cụ thể như, chi phí tài chính giảm 62,9%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10,7% so với quý II/2019. Ngoài ra, lợi nhuận từ hoạt động khác quý II/2020 tăng 6,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 101,9% so với quý II/2019;…

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, NT2 ước đạt doanh thu gần 3.599 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 428 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và tăng 11% so cùng kỳ. So với các chỉ tiêu 2020, NT2 đã thực hiện 50% về doanh thu và 69% lợi nhuận sau thuế.

Tính đến 30/6/2020, tổng giá trị tài sản của NT2 đạt 7.456 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với hồi đầu kỳ. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 56% lên 2.272 tỷ đồng.

Năm 2020 Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 đặt mục tiêu đạt 7.177 tỷ đồng tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 620 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 20%. Theo đó kết thúc nửa đầu năm 2020 NT2 đã hoàn thành được 50% mục tiêu về doanh thu và 69% mục tiêu về lợi nhuận.

T.Xuân