Hoạt động khuyến công ở một thành phố trực thuộc Trung ương

Mặc dù, Trung tâm Khuyến công Hải Phòng mới đi vào hoạt động từ tháng 10/2005, nhưng năm 2006, Sở Công nghiệp đã trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Khuyến công Hải Phòng tiến hành triển khai các hoạt động tu

 

Triển khai Nghị định 134/ 2004/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, ngày 16/6/2006, UBND Thành phố có công văn số 341/UBND-CN phê duyệt kế hoạch khuyến công năm 2006 với kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ là 250 triệu đồng. Vừa đi vào hoạt động, Trung tâm đã tập trung triển khai thực hiện 5 dự án, trong đó chủ yếu là đào tạo nghề đào tạo, hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp và quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Cụ thể là:

- Dự án đào tạo nghề thêu ren móc chỉ tại Công ty TNHH Thương mại Dũng Hồng (huyện Tiên Lãng), với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng.

- Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất chiếu cói tại HTX làng nghề chiếu cói Lật Dương (huyện Tiên Lãng), với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng.

- Dự án đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho các cá nhân muốn thành lập mới doanh nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Thuỷ Nguyên và huyện Kiến Thuỵ với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng.

- Dự án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp tư nhân tham gia hội chợ triển lãm với kinh phí hỗ trợ 40 triệu đồng.

- Dự án xuất bản Bản tin khuyến công của Trung tâm Khuyến công Hải Phòng với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng.

Cùng với quỹ khuyến công địa phương, năm 2006, Sở Công nghiệp đã giao cho Trung tâm Khuyến công triển khai 01 dự án đào tạo nghề dệt thảm cho 3 xã tại huyện Vĩnh Bảo, sử dụng kinh phí từ quĩ khuyến công quốc gia, với mức hỗ trợ là 63 triệu đồng.

Tuy năm đầu tiên triển khai, nhưng công tác khuyến công tại Hải Phòng đã đạt được những kết quả bước đầu. Đến nay, cả 6 dự án trên đã thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả. Nhìn chung, công tác khuyến công đã bám sát Nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn, bám sát đặc điểm tình hình công nghiệp nông thôn ở địa phương để tổ chức triển khai thực hiện.

Để công tác khuyến công ở Hải Phòng đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến công Hải Phòng sẽ tập trung vào một số giải pháp, cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền với hình thức phù hợp về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn đến các cấp, các ngành, các tổ chức và mọi người dân trên địa bàn; coi trọng công tác tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin thị trường và tuyên truyền phổ biến chính sách khuyến khích phát triển TTCN cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề truyền thống.

- Tập trung đào tạo nâng cao năng lực tổ chức triển khai, nhất là khâu lập và tổ chức triển khai dự án của các cán bộ, các chủ cơ sở công nghiệp - TTCN nông thôn, các cộng tác viên làm công tác khuyến công.

- Tăng cường các quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong việc triển khai thực hiện công tác khuyến công, theo hướng ưu tiên và tạo điều kiện tối đa cho các cơ sở công nghiệp - TTCN nông thôn.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công trên cơ sở phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thuỷ sản… để thống nhất các lĩnh vực hỗ trợ phát triển, tránh trùng lắp, lãng phí.
  • Từ khóa: