Chính sách mới

...31/08/2018 lúc 17:23 (GMT)

Kiểm soát TTHC khi xây dựng văn bản của Bộ Công Thương

TCCTBộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư Thông tư 18/2018/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Theo đó:
- Trong quá trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động của TTHC theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016.
- Hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL của các đơn vị thuộc Bộ phải được gửi lấy ý kiến Văn phòng Bộ trước khi gửi Vụ Pháp chế thẩm tra.
- Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về việc đề nghị thẩm tra, Văn phòng Bộ trả lời bằng văn bản, nêu rõ quan điểm đối với nội dung liên quan đến TTHC trong VBQPPL được đề nghị xây dựng (nếu có).
- Trên cơ sở ý kiến của Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL gửi Vụ Pháp chế để thẩm tra.

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính và góp phần cải cách hành chính trong lĩnh vực Công Thương; Bảo đảm quy định thủ tục hành chính công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời loại bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà.

 Thông tư có hiệu lực từ ngày 03/9/2018. 

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục