Ngày mai bắt đầu áp dụng một số quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Thủ tướng Chinh phủ lưu ý áp dụng ngay từ ngày mai 15/8/2020 một số quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Cụ thể, miễn giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng;

Bãi bỏ thẩm quyền của Bộ Xây dựng và giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt;

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về nguồn vốn cho vay các dự án PPP trong lĩnh vực giao thông và các dự án hạ tầng quan trọng, cấp bách khác;

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn sớm các địa phương trong Vùng rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, nhất là đất rừng ở Tây Nguyên, bảo phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương và Vùng, sử dụng đất hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quy hoạch và pháp luật liên quan.

Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, khẩn trương đề xuất lập Đề án chi tiết kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm có tính lan tỏa, tạo liên kết vùng, kết nối khu công nghiệp, khu chế xuất, cảng biển và hành lang vận tải quốc tế;

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai phát triển hạ tầng số hiện đại, ưu tiên triển khai hạ tầng mạng 5G trong các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung để triển khai các công nghệ số đổi mới sáng tạo mang tính đột phá; hướng dẫn các địa phương xây dựng, phát triển chính quyền số gắn liền với đô thị thông minh;

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và thành phố Đà Nẵng xây dựng Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng.

Các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP, số 42/NQ-CP, số 84/NQ-CP;

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Chỉ thị số 11/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo quyết liệt, có chế tài mạnh để không xảy ra tình trạng trì trệ trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020 (Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18/7/2020 của Văn phòng Chính phủ).

Đồng Đăng