Nhôm Lâm Đồng, sản xuất 9 tháng đầu năm đạt 508.544 tấn alumin quy đổi

9 tháng đầu năm, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đã sản xuất 508.544 tấn alumin quy đổi, 777.564 tấn hydrat; tiêu thụ 464.202 tấn alumin; doanh thu 2.153.501 triệu đồng.

Năm 2018, Công ty Nhôm Lâm Đồng đặt mục tiêu đạt doanh thu đạt 2.847.400 triệu đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng… Tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho việc khai thác mỏ giai đoạn 5 năm tiếp theo (2021 - 2025). Bên cạnh đó, duy trì vận hành dây chuyền sản xuất ở mức tối đa khi giá bán alumin trên thị trường đang thuận lợi. Đầu tư khôi phục, hoàn thiện hệ thống dây chuyền công nghệ, nâng công suất dây chuyền lên 700.000 tấn alumin quy đổi/năm. Đặc biệt, bảo đảm mục tiêu an toàn sản xuất và tuyệt đối không để xảy ra sự cố về môi trường.

Công ty cũng sẽ rà soát, từng bước hoàn thiện hệ thống quy trình, định mức kinh tế, kỹ thuật chuẩn cho các công việc, công đoạn sản xuất alumin. Áp dụng các biện pháp quản trị hiện đại trong quản lý. Tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình 5S, văn hóa doanh nghiệp, tác phong công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm định biên lao động.

PV