Petrolimex/PLX công bố Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ phiếu quỹ

Petrolimex/PLX vừa công bố danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn & Cổ phiếu quỹ có đến thời điểm 30.11.2018

Theo đó, danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn & Cổ phiếu quỹ có đến thời điểm 30.11.2018 và số lượng cổ phiếu của từng hạng mục chủ sở hữu nói trên được thể hiện cụ thể như sau:

petrolimex