PV GAS: Khẳng định và nâng tầm văn hóa doanh nghiệp

Tổng công ty Khí Việt Nam cũng như các đơn vị của PVN đều chú trọng củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, đồng lòng đoàn kết, đảm bảo tin thần lao động Dầu khí, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn thử thách.

 “Đề án tái tạo Văn hoá Petrovietnam” (Đề án) là phương hướng hành động quan trọng, được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đề cao như một nhiệm vụ hàng đầu cần hoàn thiện và triển khai trong toàn Tập đoàn trong năm 2020.

Mục tiêu của Đề án hướng đến việc toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn hiểu rõ vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong sự phát triển bền vững của Tập đoàn, nghiêm túc thực hiện những quy định của văn hoá Petrovietnam; Xây dựng văn hoá nền tảng vững chắc cho văn hoá Petrovietnam; Thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ của đề án trong năm 2020 hiệu quả, thiết thực, lan toả. Trong bối cảnh đó,

PVGAS
 PV GAS quyết liệt triển khai và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD như một nét đặc trưng văn hóa doanh nghiệp

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐTV PVN, Trưởng BCĐ đã ngay lập tức nhấn mạnh công tác tái tạo văn hoá Petrovietnam và xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần xác định là nhiệm vụ hàng năm của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, với sự tham gia  sâu rộng của đội ngũ cán bộ trong ngành từ Cơ quan Tập đoàn đến các đơn vị thành viên; cần tham gia, xây dựng kế hoạch và bắt tay thực hiện ngay. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong toàn Tập đoàn cùng nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay lan toả Văn hoá Petrovietnam, một nền văn hóa doanh nghiệp đã được các thế hệ “Những người đi tìm lửa” gây dựng và bồi đắp; Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất, phát triển thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn kết giữa các thế hệ người lao động Dầu khí, qua đó xây dựng văn hoá mang bản sắc Petrovietnam trong thời kỳ mới. BCĐ Đề án đã xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2020, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo; giám sát, tổng hợp, đánh giá kết quả và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này; đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật các tập thể, cá nhân có thành tích và vi phạm trong quá trình triển khai.

PVGAS
Văn hóa An toàn là kim chỉ nam trong mọt hoạt động của PV GAS

Nhằm triển khai kế hoạch 2020, vừa qua, Ban chỉ đạo triển khai Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam (Đề án) đã tổ chức các buổi họp trực tuyến với tất cả các đơn vị thành viên về triển khai xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị trên cơ sở Đề án của Tập đoàn trong đó có PV GAS.

Với 30 năm xây dựng và phát triển PV GAS đã xác định được VHDN của mình một cách rõ nét, được hình thành cùng với quá trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp.  Đến nay PV GAS đã trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực khí với hạ tầng công nghiệp khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ đầu tư thượng nguồn, thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí, đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế đất nước…. Cùng với quá trình hình thành và phát triển PV GAS đã dần định hình, hình thành và khẳng định trong mình nét văn hóa riêng biệt, truyền thống tốt đẹp của mình.

Trong đó, PV GAS xác định VHDN của Tổng Công ty được kiến tạo với nền tảng 5 giá trị cốt lõi gồm: “Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Hiệu quả - An toàn – Đổi mới”. Đáng chú ý là PV GAS đã xây dựng cho cán bộ công nhân viên bộ chuẩn mực hành vi để thực hiện các giá trị cốt lõi trên.

PVGAS
Đoàn kết là sức mạnh, là nét Văn hóa đẹp của PV GAS

 

Theo đó, để thực hiện “Đoàn kết”, người lao động PV GAS tâm niệm hành động “vì mục tiêu chung, thống nhất trong chủ trương và hành động, cùng hợp tác và chia sẻ”. Hay sự “Chuyên nghiệp” được thể hiện bằng “xác định mục tiêu rõ ràng; thực hiện công việc theo chuẩn mực; chuyên môn vững vàng; đam mê và tận tâm với công việc; điềm tĩnh cân bằng được lý trí và cảm xúc trong giải quyết vấn đề”. Về giá trị “Hiệu quả”, người lao động PV GAS thực hiện công việc đều phải có “mục tiêu rõ ràng; tối ưu hóa, tránh lãng phí và tiết kiệm nguồn lực; kiến thức vững vàng, kỹ năng thành thục và tập trung cao độ trong thực thi; đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ; sản phẩm làm ra phải dùng được”. Đối với giá trị “An toàn”, CBCNV PV GAS luôn chú trọng “phân tích rủi ro, cơ hội, kiểm soát thay đổi trước khi thực hiện công việc để giảm thiểu rủi ro và tận dụng cơ hội cải tiến; chuẩn mực hóa các quá trình thực hiện công việc; tuân thủ các quy trình và quy định làm việc; có ý thức bảo vệ con người, tài sản, môi trường”. Đặc biệt là giá trị “Đổi mới” – động lực chính để PV GAS phát triển không ngừng, người lao động PV GAS “luôn học hỏi, chủ động xác định và lựa chọn cơ hội để cải tiến; có phương pháp làm việc mới mang lại hiệu quả cao; ứng dụng các giải pháp tốt hơn, hiệu quả hơn”.

Từ 5 giá trị cốt lõi của mình, PV GAS cũng xây dựng nên bộ quy ước văn hóa ứng xử trong Tổng Công ty, không chỉ xác định hành vi chuẩn mực mà cách ứng xử của CBCNV PV GAS còn thể hiện thái độ, tâm thế trong “xử lý công việc”, “ứng xử với bản thân, đồng nghiệp”, “ứng xử với khách hàng, đối tác”… đến “ứng xử trên mạng xã hội”.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu, PV GAS đã có bản sắc văn hóa doanh nghiệp riêng biệt (cấp độ 3). Chính vì vậy, trong những năm tới, PV GAS sẽ tập trung phát huy bản sắc văn hóa của mình, thực hiện các chương trình thực hành thông qua phong cách, lề lối làm việc, tổng kết tôn vinh các điển hình tiên tiến trong xây dựng văn hóa để tiếp tục nâng tầm bản sắc văn hóa PV GAS.

Đặc biệt, việc tuân thủ và tự hào phát triển các giá trị văn hóa Petrovietnam sẽ luôn luôn được PV GAS đặt làm kim chỉ nam hành động, kiên quyết xiết chặt đội ngũ, đóng góp một phần không nhỏ vào nền Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nguyên Hà