Thanh Hóa: Thu hồi các dự án thủy điện chậm tiến độ thi công

Thông báo số 35/TB-UBND, ngày 21/3/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh Thanh Hóa vừa thu hồi, chấm dứt 5 dự án thủy điện vì chậm tiến độ thi công.
Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp tham mưu, hoàn chỉnh thủ tục pháp lý trình chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấm dứt chủ trương lập dự án thủy điện Thành Sơn, Cẩm Thủy 2, Trung Xuân và Sông Luồng 3; thu hồi dự án thủy điện Hồi Xuân, thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2011. 

Đối với các dự án triển khai xây dựng thuộc danh sách thu hồi, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương giải quyết các vấn đề liên quan đến chi phí đã đầu tư cho dự án. 

Hiện tại, các dự án thủy điện Cửa Đạt, Bá Thước 2 đã nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn trong quá trình thi công, triển khai dự án đúng tiến độ góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Thanh Hóa.