Chính sách mới

...22/08/2018 lúc 09:37 (GMT)

Thu phí hải quan giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ SHTT

TCCTMức phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là 200.000 đồng/01 đơn và không được hoàn trả trong trường hợp đề nghị kiểm tra, giám s
Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo 4769/TB-TCHQ thực hiện thu phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó:
- Đối tượng nộp phí là chủ sở hữu quyền hoặc người được chủ sở hữu quyền ủy quyền nộp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
- Phí hải quan kiểm tra, giám sát được nộp vào tài khoản kho bạc của cơ quan hải quan trước khi nộp Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát theo Điều 6 Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015.
- Biểu mức thu phí: 200.000 đồng/01 đơn và không được hoàn trả trong trường hợp đề nghị kiểm tra, giám sát bị từ chối.

- Địa điểm thu phí: Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội - Cục Hải quan thành phố Hà Nội (Mã quan hệ ngân sách: 2995093; Tài khoản thu phí và lệ phí hải quan: 3511; Kho bạc nhà nước Thanh Xuân: KB 0022).

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hải quan, người nộp đơn phải nộp kèm chứng từ nộp phí (bản photo) có xác nhận của người nộp đơn.

Thanh Xuân

Cùng chuyên mục