Thủ tướng phân công 6 bộ chuẩn bị Phiên họp thứ 49 của UBTVQH

Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ liên quan chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm để chuẩn bị Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 12-14/10/2020).
đầu tư công
Bộ Kế hoạch - Đầu tư được giao chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn

 

Theo phân công, các bộ có trách nhiệm chuẩn bị như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

Báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025;

Báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016 – 2020;

Báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025;

Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Bộ Tài chính chủ trì 

Báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021;

Chương trình 135CP của Chính phủ đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Chương trình 135CP của Chính phủ đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

 

Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch tài chính 5 năm 2021 – 2025;

Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan;

Tờ trình của Chính phủ về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135;

Tờ trình của Chính phủ về việc giải thích nội dung điểm a khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, đất an ninh và thí điểm tích tụ, tập trung đất đai; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Bộ Công Thương
Bộ Công Thương được giao chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Quốc hội về Báo cáo tình hình thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện Dự án.

Bộ Y tế

Chủ trì chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2019.

Bộ Công Thương

Chủ trì chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.

Trà Bồng