Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thể mở tối đa 3 chi nhánh/01 năm tài chính

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo đó, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên (tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị) được phép thành lập không quá 03 chi nhánh trong 01 năm tài chính khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trưc liền kề năm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định;

- Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo o tài chính riêng lẻ được kiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghịĐiều kiện này không áp dụng đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp hồ sơ đề nghị vào năm thứ hai tính từ ngày khai trương hoạt động;

- Tại thời điểm đề nghị không bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp không cho mở rộng địa bàn hoạt động;

- Tại thời điểm đề nghị không vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

- Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị và tại thời điểm đề nghị không vượt quá 4% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc trong từng thời kỳ;

- Tại thời điểm đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu theo đúng quy định của pháp luật, không bị khuyết chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc);

- Tại thời điểm đề nghị không vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ; phân loại tài sản có và dự phòng rủi ro;

- Có Quy chế về quản lý mạng lưới theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;

- Có Đề án thành lập đơn vị mạng lưới.

Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động dưới 12 tháng (tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị) được phép thành lập không quá 02 chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định;

- Tỷ lệ nợ xu so với tổng dư nợ tại thời điểm gần nhất thời điểm đề nghị không vượt quá 4% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc trong từng thời kỳ;

- Các quy định tại điểm c, d, e, g, h, i khoản 1 Điều này.

Quy định này mang tính định lượng hơn thay vì đưa ra công thức về số chi nhánh có thể mở của một tổ chức tín dụng (TCTD) phi ngân hàng tại Quyết định 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/01/2008.

Thông tư 53 có hiệu lực ngày 01/3/2019.

Thanh Xuân