Yêu cầu an toàn thực phẩm với gạo nhập kho dự trữ quốc gia

Ngày 12/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2019/TT-BTC quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (Quy chuẩn).

Theo đó, gạo nhập kho dự trữ quốc gia phải đảm bảo các yêu cầu an toàn thực phẩm sau đây:

- Dư lượng tối đa các loại thuốc bảo vệ thực vật cho phép: Đáp ứng yêu cầu quy định tại Danh mục tên thuốc bảo vệ thực vật và giới hạn tối đa đối với gạo (Phụ lục 2 của Quy chuẩn).

- Giới hạn tối đa hàm lượng kim loại nặng cho phép:

+ Hàm lượng cadimi: 0,4 mg/kg;

+ Hàm lượng asen: 1,0 mg/kg;

+ Hàm lượng chì: 0,2 mg/kg.

- Giới hạn tối đa độc tố vi nấm cho phép:

+ Hàm lượng aflatoxin B1: 5 µg/kg;

+ Hàm lượng aflatoxin tổng số: 10 µg/kg.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo;

Đối với số lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia trước ngày Thông tư này có hiệu lực hiện đang lưu kho bảo quản thì tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo.

Thanh Xuân