Bộ Công Thương lần đầu công bố Sách Trắng công nghiệp: Công cụ mới thúc đẩy phát triển công nghiệp

Sách trắng Công nghiệp Việt Nam năm 2019 phân tích và đánh giá hiện trạng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam, đồng thời chỉ ra những nút thắt và các vấn đề bất cập chính cần phải được khắc phục ở cả cấp vĩ mô và cấp ngành tại Việt Nam hiện nay.
Thy Thảo - Nguyên Hà