Hoàn thiện chính sách tạo lực đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Năm 2019, Bộ Công Thương sẽ triển khai toàn diện và hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, tập trung tạo lực đẩy cho sự phát triển và đột phá ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.
Thy Thảo

Video khác