Ngày 17/11/2018 l Sự kiện và Con số Công Thương: Công ty PTSC M&C được dự án thầu lên đến 300 triệu USD

Gói tổng thầu EPCI dự án Al Shaheen do Nhà điều hành dầu khí North Oil Company (Qatar) làm chủ đầu tư
Thái Linh