Ngày 20/11/2018 l Sự kiện và Con số Công Thương: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tiếp nhận đủ 19 tập đoàn, tổng công ty

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã nhận đủ 19 tập đoàn, tổng công ty từ 5 bộ, với tổng giá trị tài sản là hơn 2,3 triệu tỷ đồng.
Thái Linh