Ngày 22/11/2018 l Sự kiện và Con số Công Thương: TKV tiêu thụ trên 1 triệu tấn alumin

TKV cho biết, từ đầu năm đến nay, 2 dự án sản xuất alumina Tân Rai và Nhân Cơ đã sản xuất 1,09 triệu tấn alumin, tiêu thụ đạt 1,08 triệu tấn.
Thái Linh