Ngày 3/1/19 l Sự kiện & Con số: Chính phủ ban hành hai nghị quyết về phát triển kinh tế 2019

Ngày 1/1/2019, Chính phủ liên tiếp ban bành hai nghị quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Thái Linh