Ngày 4/1/19 l Sự kiện & Con số Công Thương: Bổ sung 17 dự án điện mặt trời vào quy hoạch

Bộ Công thương vừa trình Chính phủ tổng cộng 17 dự án điện mặt trời mà Bộ thẩm định để bổ sung vào quy hoạch điện, đồng thời đề nghị cho tiếp tục được thẩm định các dự án khác.
Thy Thảo