Ngày 7/3/2019 l Sự kiện & Con số Công Thương: 03 mức hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, với các mức hỗ trợ từ 50% - 100%
Thuỳ Linh