Tọa đàm: Giải pháp thúc đẩy phát triển Công nghiệp hỗ trợ

Để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đâu là giải pháp cần thiết và quan trọng mà cơ quan quản lý nhà nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp cần thực hiện?
Tạp chí Công Thương