2 điều kiện để được kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Có đủ 2 điều kiện, các cá nhân, hộ kinh doanh mới được phép bán hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT), theo Thông tư số 40 của Bộ Tài Chính vừa ban hành.

Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 40/2021/TT-BTC (Thông tư 40) vừa được Bộ Tài chính ban hành có quy định rõ: Tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT thực hiện kê khai thuế thay, nộp thuế thay các cá nhân theo lộ trình cơ quan thuế

Theo quy định tại Thông tư 40, sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm khai thay, nộp thay thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thông qua Sàn giao dịch TMĐT. Số thuế khai thay, nộp thay được căn cứ theo thuế suất của từng lĩnh vực, ngành nghề áp dụng đối với cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ.

Theo đó, Sàn giao dịch TMĐT căn cứ doanh thu, các khoản thu khác mà cá nhân kinh doanh thông qua sàn giao dịch nhận được bao gồm các trường hợp như: các khoản nhận được thông qua các đơn vị vận chuyển – COD; thông qua các hình thức trung gian thanh toán; thông qua các hình thức thanh toán khác... để xác định doanh thu kê khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Toàn bộ thông tin doanh thu và số thuế đã khai thay, nộp thay theo từng đơn hàng trên chứng từ cung cấp cho người mua hàng và người bán (cá nhân kinh doanh) sẽ được sàn giao dịch TMĐT ghi nhận lại.

Từ nay đến trước ngày 01/7/2022, ngoài việc Sàn giao dịch TMĐT cung cấp chứng từ theo từng đơn hàng cho người mua và người bán, trường hợp người mua có yêu cầu hóa đơn thì cá nhân kinh doanh có trách nhiệm xuất hóa đơn giấy của cơ quan thuế theo quy định hiện hành.

Song song với đó, từ ngày 01/7/2022, Sàn giao dịch TMĐT thực hiện theo các quy định về hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Kể từ ngày 01/8/2021 - ngày Thông tư 40 có hiệu lực, các Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm triển khai việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo hình thức điện tử với chuẩn định dạng dữ liệu theo quy định của cơ quan thuế.

Việc cung cấp dữ liệu dự kiến được thực hiện theo tháng các thông tin cung cấp cho cơ quan thuế là những thông tin mà Sàn giao dịch TMĐT đã có sẵn theo quy định của pháp luật về TMĐT, bao gồm: họ tên; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; email; số điện thoại liên lạc; hàng hoá, dịch vụ cung cấp; doanh thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; thông tin khác liên quan.

Trường hợp cơ sở dữ liệu thông tin hiện tại của Sàn giao dịch TMĐT chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật về TMĐT thì sàn có trách nhiệm cập nhật bổ sung thông tin theo đúng quy định chậm nhất trước ngày 01/8/2021.

Căn cứ theo các quy định về quản lý thuế và quản lý TMĐT, các cá nhân kinh doanh thông qua Sàn giao dịch TMĐT phải có đủ 2 điều kiện: (i) Có địa điểm kinh doanh cố định; (ii) Có đăng ký thuế tại nơi có địa điểm kinh doanh để được cấp mã số thuế và quản lý thuế theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật kinh doanh TMĐT. Cá nhân kinh doanh thông qua sàn có thể là hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc theo phương pháp kê khai.

Các thông tin cung cấp cho sàn cũng được quy định tại Điều 37, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, bao gồm: Tên, địa chỉ trụ sở hoặc thường trú của cá nhân, thông tin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc MST cá nhân, số điện thoại, thông tin về hàng hóa, dịch vụ, thông tin về giá cả, thông tin về vận chuyển và giao nhận, thông tin về các phương thức thanh toán.

Trường hợp sàn đã thực hiện khai thay, nộp thay cho cá nhân thì căn cứ doanh thu, tiền thuế đã nộp thuế thể hiện trên chứng từ do sàn phát hành để kê khai, điều chỉnh doanh thu và mức thuế tại cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh cố định.

Trường hợp sàn chưa thực hiện khai thay, nộp thay cho cá nhân thì cá nhân kinh doanh căn cứ kết quả kinh doanh thông qua sàn (theo chứng từ do sàn phát hành) và kết quả kinh doanh tại địa điểm kinh doanh cố định để kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh cố định.

Cao Phong