Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Công Thương tăng cường tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới của đảng được ban hành sau Đại hội XIII

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và truyền thống vẻ vang, hào hùng 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ chủ động khắc phục mọi khó khăn.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và truyền thống vẻ vang, hào hùng 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với  sự lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ chủ động khắc phục mọi khó khăn, tích cực và triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm gắn với nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2021).

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước ta, nhân dân ta. Mười tháng đầu năm 2021 đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đó là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đó là: kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2021), kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021), kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021), kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biêu của Đảng và cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa,…

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và truyền thống vẻ vang, hào hùng 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với  sự lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ chủ động khắc phục mọi khó khăn, tích cực và triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm gắn với nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2021).

Trong bối cảnh đó, bám sát các quy định và hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tích cực, nghiêm túc, tăng cường nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được ban hành sau Đại hội XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương; tập trung vào: (1) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, (2) Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, (3) Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, văn bản chỉ đạo quan trọng của Đảng được phổ biến, quán triệt trong thời gian qua như: (1) Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, (2) Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, (3) Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, (4) Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, (5) Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030, (6) Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; (7) Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; (8) Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội; (9) Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; (10) Kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII của Đảng; (11) Kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; (12) Quy định về thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; (13) Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; (14) Quy định về những điều đảng viên không được làm…

Bên cạnh đó, các bài phát biểu, bài viết, lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được thông tin, tuyên truyền kịp thời đến các cán bộ, đảng viên, cụ thể: (i) Bài phát biểu:“Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, (ii) Bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, (iii)  Lời kêu gọi: “Gửi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19”, (iv) Bài phát biểu:“Chính phủ mới: Khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích mới”, (v) Bài phát biểu:“Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, (vi) Bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới với chủ đề “Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của chính đảng”.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định mới của Đảng đã được thực hiện bằng nhiều phương thức phong phú, linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực. Việc thay đổi linh hoạt hình thức tổ chức từ hội nghị trực tiếp chuyển dần sang hội nghị trực tuyến vừa khắc phục được độ trễ về thời gian, mở rộng đối tượng và tăng số lượng cán bộ, đảng viên tham dự; vừa tiết kiệm thời gian, kinh phí tổ chức thực hiện, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh; nhận được sự đồng tình, ủng hộ và hoan nghênh của đại đa số cán bộ, đảng viên.

 

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương