Bộ Công Thương đồng bộ các giải pháp đảm bảo tính tự chủ của xuất khẩu

Tin tức và phóng sự về Tái cơ cấu trong ngành Công Thương.
Lan Anh - Thuỳ Linh