Sau đây là toàn văn Thư chúc mừng: 

thu chuc mung