Chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu trong bối cảnh thực thi các FTA thế hệ mới

Xác lập cơ sở khoa học cho việc xây dựng và điều chỉnh chiến lược, chính sách phát triển thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh thực thi FTA thế hệ mới.

Thông tin chung đề tài:

Tác giả: TS. Trần Tuấn Anh

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

- Hệ thống hóa, luận giải cơ sở lý luận về phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa; phân tích tác động của các FTA tới phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của quốc gia.

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa trong tham gia các FTA và rút ra bài học có thể áp dụng và cần tránh đối với Việt Nam.

- Đánh giá thực trạng phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017 trong bối cảnh thực thi FTA song phương và khu vực.

- Dự báo tác động của một số FTA thế hệ mới đến phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Đề xuất định hướng, giải pháp và kiến nghị phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030, trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới. 

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Xác lập cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) cho việc xây dựng và điều chỉnh chiến lược, chính sách phát triển thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA mới, đóng góp cho việc phát triển thêm cơ sở lý luận về hội nhập kinh tế quốc tế, về các FTA thế hệ mới,...

Trở thành tài liệu hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu để tiếp cận thị trường xuất nhập khẩu, cho các hiệp hội ngành hàng trong việc hỗ trợ, kết nối và phổ biến những cam kết, những tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để doanh nghiệp có thể tận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn những cơ hội có được và hạn chế được các thách thức từ việc ký kết và thực thi các FTA thế hệ mới.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

Về mặt lý luận, đề tài đã hệ thống hóa, làm sáng tỏ và phát triển thêm một số cơ sở lý luận về phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của một quốc gia trong bối cảnh tham gia các FTA thế hệ mới. Trong đó đã chỉ rõ các khái niệm, nội dung, các tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của một quốc gia. Hình thành khung lý thuyết phân tích, đánh giá về phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của quốc gia cũng như lý thuyết về tác động của việc tham gia FTA thế hệ mới tới phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của quốc gia. 

Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển thị trường và các yếu tố tác động tới xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thời gian qua, tiến hành việc phân tích đánh giá tình hình phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam qua tham gia các FTA song phương, khu vực và đa phương thời gian qua. Qua đó, đánh giá tác động của việc tham gia FTA tới phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nhằm xác lập cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa khi tham gia FTA thế hệ mới sau này.

Xây dựng hệ thống các quan điểm chủ yếu, nêu ra phương hướng và đề xuất các giải pháp vĩ mô và vi mô nhằm phát triển hiệu quả, bền vững thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa thời gian tới…