Đẩy mạnh cấp tài khoản giao dịch điện tử đối với người nộp thuế cá nhân

Theo khảo sát từ cơ quan thuế thì số lượng cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ thấp so với số lượng người nộp thuế là cá nhân mà cơ quan thuế đang quản lý.

Cụ thể có 205.459 số tài khoản đăng ký giao dịch điện tử, chiếm rất ít so với tổng số người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế đang hoạt động hiện nay.

Vì vậy, nhằm mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đổi với đối tượng cá nhân ở phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, và việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2020 cũng như  đảm bảo đạt được các mục tiêu của Chính phủ, Bộ Tài chính đề ra, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố, các chi cục thuế tập trung tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó, người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử bằng một trong 3 cách.

Thứ nhất, cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì người nộp thuế sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử đã được cung cấp trên hệ thống ETAX.

Thứ hai, nếu cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 15 Thông tư sổ 110/2015/TT-BTC.

Thứ ba, cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế (dự kiến triển khai trong tháng 2/2021).

Bên cạnh đó, các cục thuế địa phương đang khẩn trương xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền để khuyến khích người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế nhưng chưa có chữ ký số để được cấp tài khoản giao dịch điện tử và thực hiện các dịch vụ thuế điện tử với cơ quan thuế.

Đặc biệt, các cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trên dịch vụ thuế điện tử để giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại các cơ quan thuế, theo các nội dung đã được hướng dẫn.

 

Phương Anh