Gia hạn thời hạn nộp bản trả lời câu hỏi vụ việc điều tra rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa thông báo gia hạn thời hạn nộp bản trả lời câu hỏi vụ việc điều tra rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài (ER02.SG04)

Ngày 04 tháng 11 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2323/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 96 Luật Quản lý ngoại thương, thời hạn điều tra rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ là không quá 06 tháng kể từ ngày có Quyết định rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng không quá 06 tháng.

Ngày 08 tháng 11 năm 2022, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) ban hành Công văn số 958/PVTM-P2 gửi các công ty sản xuất trong nước và nhập khẩu về việc ban hành bản câu hỏi điều tra rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài (Mã vụ việc: ER02.SG04). Theo đó, thời hạn tiếp nhận bản trả lời câu hỏi điều tra là trước 17h00 ngày 15 tháng 12 năm 2022.

Liên quan tới đề nghị gia hạn nộp bản trả lời câu hỏi của các Bên liên quan, Cơ quan điều tra đồng ý gia hạn thời hạn tiếp nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra cho các công ty nhập khẩu, sản xuất trong nước đến trước 17h00 ngày 23 tháng 12 năm 2022. Sau thời hạn nêu trên, Cơ quan điều tra có thể sử dụng các dữ liệu sẵn có theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

 

Thanh Xuân