Hà Nội năm 2022 sẽ có khoảng 920 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Nhằm khuyến khích phát triển và thúc đẩy các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là trong đại dịch Covid-19, mới đây UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND UBND về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời thu hút, huy động nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ…

Qua đó, hoàn thành mục tiêu, trong năm 2022, có khoảng 920 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội. Trong đó, có khoảng 300 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Cùng với đó, hoàn thành mục tiêu, giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 16% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Hà Nội; chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hằng năm tăng trên 11%.

Để thực hiện kế hoạch trên,UBND thành phố giao Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, đúng mục tiêu, kết quả đề ra gắn với tình hình phòng, chống dịch Covid-19; giám sát, kiểm tra các hoạt động triển khai, kết quả thực hiện của từng nhiệm vụ để kịp thời báo cáo điều chỉnh nội dung nhiệm vụ nếu có thay đổi.

Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được thành phố giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương rà soát, lồng ghép (nếu có) các chương trình, kế hoạch do đơn vị mình tổ chức thực hiện, bảo đảm không trùng lắp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương khảo sát, thẩm tra lựa chọn những doanh nghiệp, đơn vị có đủ năng lực, điều kiện thực hiện chương trình.

 

Diệu Hân