Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kế hoạch triển khai.
Doanh nhân trẻ trong Ngày hội khởi nghiệp KH&CN Việt Nam
Các doanh nhân trẻ trong Ngày hội khởi nghiệp KH&CN Việt Nam

Kê hoạch có 2 nhiệm vụ chủ yếu. Một là triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định mới về hướng dẫn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (sau đây gọi tắt là cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung) quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN.

Hai là phân công các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN nhằm đạt được hiệu quả thiết thực, có tác động rõ nét tới sự phát triển của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Hoàn thiện các chính sách

- Nghiên cứu đề xuất chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia, tư vấn viên làm việc tại các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

- Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách về việc quy định chứng nhận đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

- Nghiên cứu xây dựng tiêu chí để công nhận cá nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia làm việc tại cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

- Đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu.

Tập huấn triển khai Thông tư

- Phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

- Cập nhật, đăng tải các thông tin và huống dẫn triển khai chính sách đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và các kênh thông tin khác.

Triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ

- Tư vấn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung đáp ứng theo quy định của Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN và hưởng các chính sách về ưu đãi đầu tư theo quy định.

- Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hưởng các chính sách ưu đãi như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung tham gia các Chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương và địa phương.

Hướng dẫn địa phương trong việc triển khai chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ hoạt động đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong từng giai đoạn.

- Tập hợp kiến nghị, đề xuất của địa phương để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

- Tập hợp kiến nghị, đề xuất của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung để có giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động.

Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; Hằng năm tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 20 tháng 12.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác.

Kim Bảng