Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những tấm gương điển hình, tiên tiến

Ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 – CT/TW về: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị đến từng tổ chức đảng trực thuộc, yêu cầu các tổ chức đảng quán triệt và triển khai nghiêm túc, giao cho các cấp ủy Đảng mà trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy chỉ đạo; đồng thời gắn việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; coi đây là trách nhiệm của tổ chức đảng, cá nhân từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn ngành Công Thương, đồng thời là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương xác định 4 nội dung đột phá: Một là, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế việc làm, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; trọng tâm là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; Bốn là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Thông qua việc triển khai Chỉ thị 05 nhận thức, ý thức, tâm hồn, nhân cách, trách nhiệm của mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên ngày càng tốt lên, nhân tâm ngày càng trong sáng hơn, góp phần ổn định, phát triển xã hội. Đồng thời, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn; tạo động lực thi đua yêu nước sôi nổi trong các đơn vị trong ngành; từng bước giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt trong quản lý, điều hành theo lĩnh vực được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ phong trào học tập và làm theo Bác, trong toàn ngành Công Thương đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình tiêu biểu, có sức lan tỏa, khơi dậy tình cảm, cổ vũ mọi người cùng hăng hái, thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương giao Văn phòng Bộ căn cứ Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ngày 29 tháng 11 năm 2021 hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức găp mặt các tập thể, các nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham mưu xây dựng trình Bộ ban hành Hướng dẫn áp dụng trong toàn ngành. Việc biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến hướng đến 3 mục tiêu:

Một là, biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương;

Hai là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Công Thương.

Ba là, các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ từ cơ sở hoặc được phát hiện qua các phương tiện thông tin truyền thông trong các lĩnh vực học tập, công tác, lao động, sản xuất. Việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình phải được tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Việc học tập và làm theo Bác là suốt đời, hàng ngày, thiết thực, thiết thân; là việc làm tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức, không ai có thể làm thay được; là thường xuyên, liên tục, không phải một lần là xong. Mỗi chúng ta đều phải thấm thía, hiểu sâu sắc điều này để về chỉ đạo thực hiện cho tốt. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ phải là một tấm gương sáng trước Nhân dân về đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, để dân tin, dân yêu, dân hiểu và dân làm theo, với quan điểm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”./.

 

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương