Năm 2018, Nhôm Lâm Đồng - TKV đạt doanh thu trên 2.994 tỷ đồng

Kết thúc năm 2018, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) hoàn thành vượt chi tiêu các kế hoạch đề ra.
Cụ thể, năm 2018, Nhôm Lâm Đồng đã sản xuất 673.000 tấn alumin quy đổi, đạt 100,5% kế hoạch điều chỉnh, bằng 103,5% kế hoạch đầu năm và tăng 4,7% so với năm 2017; tiêu thụ 625.300 tấn, đạt 106,5% kế hoạch năm và bằng 109,2% so với năm 2017.
 
Tổng doanh thu dự kiến đạt 2.994,2 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch và bằng 112% so với thực hiện năm 2017.
 
Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu sản xuất 650.000 tấn alumin, tiêu thụ 610.000 tấn, doanh thu 3.317 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Đồng thời năm 2019, Công ty tiếp tục duy trì sản xuất ổn định ở mức tải tối ưu kết hợp quản trị tốt về mặt công nghệ để đạt được các chỉ tiêu công nghệ và tiêu hao ở mức tối ưu. Phấn đấu hoàn thành và đạt được tốt hơn so với các chỉ tiêu kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt; đồng thời tiếp tục tập trung củng cố, chăm sóc, vận hành tốt máy móc thiết bị; đẩy mạnh chương trình tin học hóa, hiện đại hóa các khu vực nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả vận hành thiết bị, giảm tiêu hao lao động, giảm chi phí sản xuất.

Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, duy trì thực hiện công tác đầu tư, chuẩn bị tốt máy móc, thiết bị, năng lực công tác, không gian các hồ chứa để đáp ứng yêu cầu sản xuất và phát triển.

PV