PJICO đặt mục tiêu doanh thu 3.542 tỷ đồng năm 2021

Pjico dự kiến tổng doanh thu bảo hiểm gốc năm 2021 đạt 3.542 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 202 tỷ đồng, tăng 11,7% so với kế hoạch đặt ra cho năm 2020.

CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Pjico – mã chứng khoán PGI) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 25/12/2020 vừa qua, trong đó phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021.

Theo đó, kế hoạch tổng doanh thu bảo hiểm gốc cho năm tới được PJICO đặt ra là 3.542 tỷ đồng .

Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc (không bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67, Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua Công ty tài chính) là 3.242 tỷ đồng, tăng trưởng 6 % so với doanh thu ước thực hiện năm 2020.

Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 202 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 12 % (hình thức phương thức chi trả cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 quyết định).

Trước đó, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh PJICO trong năm 2020 ước đạt 4.082 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch năm. Doanh thu bán bảo hiểm qua cửa hàng xăng dầu Petrolimex năm 2020 tăng trưởng khoảng 30%; năng suất lao động bình quân tăng 15% so với năm 2019.

PV