Quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 770/QĐ-TTg phê duyệt chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) hành chính Nhà nước giai đoạn 2008-2010.
Theo đó, sẽ tiến hành tổng điều tra, đánh giá đội ngũ CBCC nhà nước, trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC, xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý CBCC bằng hệ thống tin học