Tổ chức phong trào

Hàng năm, Sở Công Thương Thành phố Đà Nẵng đều triển khai và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, các nội dung quan trọng của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; và các văn bản hướng dẫn thi hành, đến với từng công chức, viên chức và người lao động (CCVC, NLĐ) tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, tổ chức giao ước, đăng ký thi đua cho các phòng, đơn vị, cụm thi đua đơn vị; Chú trọng sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng và sáng kiến theo kịp các quy định mới của pháp luật về thi đua, khen thưởng đồng thời phù hợp với thực tế phong trào thi đua tại cơ sở.

Đồng thời duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc từ việc ban hành kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra.

Trên cơ sở Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước của Sở, các phòng, đơn vị và hội đoàn thể đã triển khai và phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực hiệu quả hướng vào trọng tâm thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố giao, các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác hàng năm của Giám đốc Sở giao gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng về biển đảo quê hương, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch

Việc triển khai công tác xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Sở được tổ chức khoa học và đúng tiến độ với các nội dung công việc theo trình tự hàng năm, ngay từ đầu năm tổ chức phát động phong trào thi đua và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong năm, 6 tháng tổ chức sơ kết rà soát đánh giá kết quả thực hiện, cuối năm tổng kết đánh giá, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo. Do vậy, kết quả hàng năm Sở đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thành ủy, UBND và Bộ Công Thương giao.

Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn thành phố từng bước hồi phục, ổn định và phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm gần 10%. Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân hàng năm 15,4%, tăng 2,5% so với mức tăng bình quân của giai đoạn 2006 - 2010. Cơ cấu hàng hoá xuất khẩu có sự chuyển dịch tích cực từ nhóm hàng sơ chế sang nhóm hàng chế biến có hàm lượng công nghệ cao.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giai đoạn 2010 - 2015 tăng bình quân hàng năm 16,8%, giảm 4,3 điểm % so với mức tăng bình quân của giai đoạn 2006 - 2010. Dịch vụ thương mại phát triển nhanh, cơ sở hạ tầng thương mại được tiếp tục đầu tư theo hướng văn minh, hiện đại.

Phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức; hướng tới mục tiêu là tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn. Từ nhận thức đó, lãnh đạo Sở đã thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đạt trên 33%.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được thực hiện có hệ thống và chất lượng, các loại hồ sơ được giải quyết theo đúng các qui trình theo cơ chế “một cửa” đã được UBND thành phố phê duyệt.

Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất: Phải truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lòng đam mê nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ và tinh thần cầu tiến với ý thức trách nhiệm cao để đảm đương mọi nhiệm vụ trong tình hình mới, muốn vậy phải tạo phong trào thi đua trong học tập, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Thứ hai: Hàng năm phải thường xuyên phát động phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả; gắn các phong trào thi đua với Cuộc vận động “Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Dân vận khéo” của Đảng; cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu” của Công đoàn...

Thứ ba: Trong mọi hoạt động phải lấy thi đua làm động lực, các nội dung và hình thức thi đua thường xuyên đổi mới một cách phù hợp. Phong trào thi đua phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể. Công chức, viên chức và người lao động phải nâng cao ý thức bảo vệ tài sản; trật tự, an toàn công sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Thứ tư: Cụ thể hơn các tiêu chí thi đua để làm cơ sở cho việc đánh giá xem xét các danh hiệu thi đua sát đúng thành tích và động viên khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng.

Với những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong giai đoạn 2010 - 2015, toàn ngành Công Thương TP. Đà Nẵng đã được các cấp khen tặng những phần thưởng cao quý, bao gồm: 4 Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 Huân chương Lao động hạng Ba; 01 Cờ thi đua của Chính phủ; 6 Cờ thi đua của UBND TP. Đà Nẵng; 4 Cờ thi đua của Bộ Công Thương; 9 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Và nhiều Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương, Tập thể Lao động xuất sắc; Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Giấy khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Sở Công Thương.