Sở Công Thương Thành phố Hà Nội: Phát triển ngành Công Thương bền vững

Trong những năm qua, các phong trào thi đua của sở Công Thương Hà Nội đã được tổ chức sâu rộng, bám sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức H

Phát động phong trào thi đua từ ngày đầu, tháng đầu hàng năm

Với tinh thần vượt khó, luôn nêu cao khẩu hiệu “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm cao, phát triển ngành Công Thương Thủ đô bền vững", cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp để chỉ đạo, điều hành hoạt động trong toàn ngành, công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Thi đua khen thưởng, các nghị định, thông tư, các văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng của Trung ương và Thành phố đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong người đứng đầu các đơn vị, từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Thủ đô. Công tác xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, xây dựng nhân tố mới làm nòng cốt của phong trào thi đua… trong toàn Ngành được quan tâm hơn, từ đó công tác thi đua khen thưởng đã thực sự là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và của từng đơn vị.

5 năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thành phố phát động, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, kế hoạch công tác thi đua khen thưởng hàng năm của Thành phố, Sở Công Thương Thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng và phối hợp với Công đoàn Ngành tổ chức phát động phong trào thi đua sâu, rộng trong toàn ngành ngay từ những ngày đầu năm nhằm động viên cán bộ công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Các đơn vị trực thuộc đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngay từ ngày đầu, tháng đầu hàng năm, các đơn vị tập trung phát động các phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua, đăng ký và phát động nhiều đợt thi đua theo chuyên đề như “Mỗi cán bộ công chức, viên chức đề xuất một giải pháp, một chuyên đề để phát triển Công nghiệp - Thương mại Thủ đô trong giai đoạn mới”; “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Rèn tác phong chính quy, luyện ứng xử văn hóa”, phong trào thi đua thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” do Chủ tịch UBND Thành phố phát động và thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thành phố giao trong phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới... Đẩy mạnh các phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt"; phong trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" trong nữ CNVC; phong trào thi đua kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”; các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”,... Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy và Giám đốc Sở, phong trào thi đua được gắn kết với các chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hàng năm với mục tiêu động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt 9 chương trình công tác của Thành ủy khóa XV, 5 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá,... thường xuyên làm nhiều việc tốt, có ích cho cơ quan, đơn vị, cho nhân dân và xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến trong và ngoài ngành để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động noi gương học tập.

Công nhân hăng hái tham gia sản xuất tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Thi đua góp phần đẩy mạnh phát triển ngành

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua đã góp phần đẩy mạnh phát triển ngành Công Thương Hà Nội và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát triển, giá trị tăng thêm công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,2%/năm. Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt 15,9%/năm và chiếm tỷ trọng ổn định khoảng 14,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả nước. Tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn được đảm bảo, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, gây sốt giá đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết. Mức tăng chỉ số giá tiêu dùng ngày càng giảm (năm 2011 là 18%; năm 2012 là 8,6%; năm 2013 là 6,4%; năm 2014 là 4,75%). Về xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8,2%/năm.

Trong công tác quản lý nhà nước, ngành tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND triển khai hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó đã tập trung đẩy mạnh một số nội dung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp: phát triển công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn; “Điện khí hóa Thủ đô”; phát triển tiểu thủ nông nghiệp và làng nghề gắn với du lịch. Trong lĩnh vực thương mại đã thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường; kiểm tra kiểm soát thị trường; phát triển thương mại điện tử; chương trình xúc tiến thương mại; chương trình liên kết vùng đã hỗ trợ được nhiều địa phương tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh trên địa bàn Thành phố; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Sở Công Thương Hà Nội đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì (2011), liên tục từ 2010 đến 2014 Sở được Bộ Công Thương tặng Cờ Thi đua xuất sắc, các năm 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 được UBND Thành phố tặng Bằng khen, năm 2014 được UBND Thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Công đoàn ngành Công Thương được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.