Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương ngày 10/4/2015 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quyết định số 634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020. Năm 2016, Bộ Công Thương giao cho Tạp chí Công Thương tổ chức “Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2016”.

Chương trình được khởi động từ tháng 8/2016 với một loạt các hoạt động rộng khắp trên cả nước, đặc biệt tại 05 thành phố lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, bao gồm các hoạt động nổi bật, như: Hội chợ, Chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng, Hội nghị Kết nối cung cầu, Chương trình Sinh viên nhận diện hàng Việt… Trong đó, nhiều sự kiện trọng tâm được tổ chức từ ngày 29/10/2016 đến ngày 06/11/2016.

Với mục tiêu thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã phát động toàn thể các Phòng, Ban ngành của Sở tham gia hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2016.

Cụ thể, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đề nghị Chi cục quản lý thị trường tỉnh, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, phòng kinh tế thành phố, các bạn ngành của Sở tham gia hoạt động của Chương trình, các cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia các hoạt động trên địa chỉ Website https://www.tuhaohangviet2016.vn/  và Facebook https://www.facebook.com/tuhaohangviet2016.vn của Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2016.

“Chúng ta hãy cùng hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2016 với những hành động thiết thực để "mỗi người Việt Nam thực sự là một đại sứ hàng Việt”, ông Đinh Lâm Sáng - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh.