Tầm quan trọng của việc áp dụng Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS)

LÊ VŨ PHƯƠNG THẢO (Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh,  Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng)

TÓM TẮT:

Bài báo này nhằm mục đích làm rõ khái niệm Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS), so sánh với Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), tầm quan trọng của việc áp dụng Chuẩn mực này thông qua phân tích các nghiên cứu vận dụng IPSAS và các kế hoạch cải cách nhằm tuân thủ các chuẩn mực này trong tương lai.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán quốc tế, trách nhiệm giải trình.

1. Đặt vấn đề

Trước sự phát triển và phức tạp của các hoạt động chính phủ, nhiều quốc gia trên thế giới đã phát sinh khó khăn trong việc giải thích và sử dụng báo cáo tài chính cho mục đích so sánh do các nguyên tắc, phương pháp và tài khoản khác nhau của hệ thống kế toán chính phủ. Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) nhận thấy sự cần thiết của một khuôn khổ kế toán toàn cầu thống nhất trong khu vực công. Thông qua việc ban hành các tiêu chuẩn quốc tế về cơ bản làm rõ các điều khoản ghi nhận, đo lường, hiển thị và công bố thông tin liên quan đến các giao dịch và dữ kiện trong báo cáo tài chính được lập cho mục đích chung trong các tổ chức của khu vực công trên thế giới.

Nói cách khác, trên thực tế, cần có một khuôn khổ các chuẩn mực kế toán nhằm cung cấp các hướng dẫn để xử lý hợp lý hơn là các quy tắc, kỹ thuật kế toán linh hoạt và để đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính, sự cam đoan cũng như đánh giá tính hợp lệ, độ tin cậy, có thể hiểu và so sánh được đối với các thông tin cung cấp. Do đó, hầu hết các quốc gia trên thế giới đã tiến hành cải cách triệt để nhằm tăng cường hiệu quả cho hệ thống kế toán của họ, nhằm đáp ứng mong muốn của công chúng về dịch vụ công có chất lượng cao hơn với niềm tin rằng việc cải cách các đơn vị khu vực công bắt đầu từ phát triển hệ thống kế toán thông qua áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế thống nhất. Vì vậy, tiêu chuẩn IPSAS có thể được coi là nền tảng để đạt được hiệu quả và phát triển bền vững với ít nỗ lực và chi phí nguồn lực nhất.

IPSAS là một bộ chuẩn mực kế toán do Ủy ban Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSASB) ban hành để sử dụng bởi các đơn vị thuộc khu vực công trên thế giới trong việc lập báo cáo tài chính, các chuẩn mực này dựa trên IFRS do Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) ban hành.

IPSAS là một hệ thống những quy định và hướng dẫn về những nguyên tắc, nội dung, phương pháp và thủ tục kế toán cơ bản, chung nhất và đầy đủ, làm cơ sở ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính nhằm đạt được sự đánh giá trung thực, hợp lý, khách quan về thực trạng tài chính và kết quả hoạt động của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công.

2. Nội dung

2.1. Sự ra đời và khái niệm của IPSAS

Chuẩn mực kế toán công được xây dựng và áp dụng ở các quốc gia có nền kinh tế hội nhập, là một nhu cầu tất yếu khách quan. Hệ thống chuẩn mực kế toán có thể được trình bày dưới các hình thức văn bản khác nhau, có thể là theo từng chuẩn mực riêng rẽ hoặc trình bày, quy định trong hệ thống kế toán chung, tùy theo đặc điểm của mỗi quốc gia.

IPSASB thuộc Liên đoàn Kế toán quốc tế đã soạn thảo các chuẩn mực kế toán cho các đơn vị thuộc lĩnh vực công hay còn gọi là chuẩn mực kế toán công quốc tế. IPSASB ban hành các chuẩn mực kế toán công quốc tế, trong đó đề cập đến việc báo cáo tài chính trên cơ sở kế toán dồn tích và cơ sở kế toán tiền mặt.

Sáng kiến ​​Chuẩn mực kế toán công quốc tế bắt đầu vào năm 1996 khi IFAC thành lập Hội đồng khu vực công (sau đó được đổi tên thành Hội đồng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - IPSASB) để phát triển các tiêu chuẩn kế toán khu vực công quốc tế trong việc chuẩn bị chung - Báo cáo tài chính khu vực công trên toàn thế giới dựa trên quy trình của IASB, sáng kiến ​​này được hỗ trợ bởi Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Liên Hợp quốc. Có hai giai đoạn trong quá trình xây dựng chuẩn mực, giai đoạn đầu tiên là từ năm 1996-2002, trong đó 20 chuẩn mực kế toán quốc tế đã được ban hành thông qua việc áp dụng và điều chỉnh IAS. Giai đoạn thứ hai, bắt đầu từ năm 2003 và cho đến nay, đã có một loạt các tiêu chuẩn được ban hành thông qua việc tiếp tục điều chỉnh các tiêu chuẩn IAS cũng như IFRS, ngoài việc tập trung vào các vấn đề cụ thể trong khu vực công.

Chuẩn mực kế toán là các quy tắc lập báo cáo tài chính. Chúng là các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung nhằm xác định loại thông tin cần có trong báo cáo tài chính, cách thức lập, xác định các thông lệ kế toán được chấp nhận và không được chấp nhận (Gernon & Meek, 2001).

IPSAS đo lường, hiển thị và công bố thông tin đề cập đến các hoạt động, sự kiện trong báo cáo tài chính có liên quan đến mục đích chung. Đây cũng có thể được coi là hướng dẫn chung dẫn đến việc hợp lý hóa và điều tiết công tác kế toán trong các đơn vị chính phủ (Minh, 2014).

Như vậy, IPSAS là một tập hợp các quy tắc thực tế và một loạt các nguyên tắc được chấp nhận chung đại diện cho sự đồng thuận của các chuyên gia, cơ quan cùng tổ chức nghề nghiệp chuyên ngành kế toán, thống nhất các thông lệ kế toán trên toàn cầu bằng cách hướng dẫn công việc của kế toán viên, bộ phận xử lý, trình bày và công bố đầy đủ nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của chính phủ.

2.2. Cơ chế ban hành IPSAS

IFAC chịu trách nhiệm về việc ban hành các tiêu chuẩn này bằng cách giao quyền cho IPSASB. IPSASB thông qua việc ban hành chính thức các chuẩn mực này với sự tham vấn của nhóm tư vấn và nhận phản hồi từ các cơ quan thành viên IFAC, các kiểm toán viên và những người lập báo cáo tài chính. Đến nay, 42 chuẩn mực kế toán đã được ban hành trên cơ sở dồn tích và một chuẩn mực trên cơ sở tiền mặt (IFAC, 2019).

Việc phát hành IPSAS phụ thuộc nhiều vào sự thích ứng của IAS và IFRS, cũng như một số vấn đề của khu vực công, vì vậy ,IFAC nhấn mạnh rằng "Khung khái niệm IASB về Báo cáo tài chính" là một tài liệu tham khảo thích hợp cho người sử dụng IPSAS. Vì lý do này, tác giả đã xem xét IPSAS theo các năm phát hành để liên hệ giữa mỗi IPSAS với IAS và IFRS, được điều chỉnh cho phù hợp với loại hoạt động của các đơn vị chính phủ ngoài các chuẩn mực được ban hành cho hoạt động của khu vực công.

Bảng 1. IPSAS tương ứng với IAS và IFRS

Năm phát hành

IPSAS

Các tiêu chuẩn tương ứng IAS, IFRS

2000

 

1 Trình bày Báo cáo Tài chính

IAS 1  Trình bày Báo cáo Tài chính

2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

IAS 7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

3 Chính sách Kế toán, Thay đổi trong kế toán: Ước tính và sai sót

IAS 8 Chính sách Kế toán, Thay đổi trong kế toán: Ước tính và sai sót

4 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

IAS 21 Ảnh hưởng của Thay đổi tỷ giá hối đoái

5 Chi phí đi vay

IAS 23 Chi phí đi vay

6 Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ

IAS 27 Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ

7 Đầu tư vào Công ty liên kết

IAS 28 Đầu tư vào Công ty liên kết

8 Lợi ích trong liên doanh

IAS 31 Lợi ích trong liên doanh

2001

9 Doanh thu từ các giao dịch hối đoái

IAS 18 Doanh thu 

10 Báo cáo tài chính trong các nền kinh tế siêu lạm phát

IAS 29 Báo cáo tài chính trong các nền kinh tế siêu lạm phát

11 Hợp đồng xây dựng

IAS 11 Hợp đồng xây dựng 

12 Hàng tồn kho

IAS 2 Hàng tồn kho 

13 Hợp đồng thuê

IAS 17 Cho thuê

14 Sự kiện sau Ngày Báo cáo

IAS 10 Sự kiện Sau Ngày lập Bảng cân đối kế toán

15 Công cụ tài chính: Tiết lộ và Trình bày

IAS 32 Công cụ tài chính: Tiết lộ và trình bày

16 Bất động sản đầu tư

IAS 40 Bất động sản đầu tư

17 Tài sản, Nhà máy và Thiết bị.

IAS 16 Bất động sản, Nhà máy và Thiết bị.

2002

18 Báo cáo bộ phận

IAS 14 Báo cáo bộ phận 

19 Các khoản dự phòng, Nợ phải trả và Tài sản dự phòng

IAS 37 Các khoản dự phòng, Nợ phải trả và Tài sản dự phòng

20 Tiết lộ của Bên liên quan

IAS 24 Tiết lộ của Bên liên quan

2004

21 Suy giảm tài sản không tạo ra tiền

IAS 36  Suy giảm tài sản

2006

22  Tiết lộ Thông tin Tài chính về Khu vực Chính phủ chung

Không có IAS hoặc IFRS tương ứng, vì chúng là các tiêu chuẩn được ban hành cho hoạt động của khu vực công

23 Doanh thu từ các giao dịch phi hối đoái (Thuế và chuyển khoản)

24 Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính

2008

25  Quyền lợi nhân viên

IAS 19  Phúc lợi cho nhân viên

26  Suy giảm tài sản tạo tiền

IAS 36  Suy giảm tài sản

2009

27  Nông nghiệp

IAS 41  Nông nghiệp

2010

28  Công cụ tài chính: Trình bày

IAS 32 Công cụ tài chính: Trình bày

29  Công cụ tài chính: Ghi nhận và đo lường

IAS 39 Công cụ tài chính: Ghi nhận và đo lường

30  Công cụ tài chính: Tiết lộ

IFRS 7  Công cụ tài chính: Tiết lộ

31  Tài sản vô hình

IAS 38  Tài sản vô hình 

2011

32 Thỏa thuận Nhượng quyền Dịch vụ: Bên tài trợ

Giải thích số 12 và 29 đã được thông qua bởi IFRIC

2015

33 Lần đầu tiên áp dụng IPSAS cơ sở dồn tích

Không có IAS hoặc IFRS tương ứng, vì là một tiêu chuẩn phát hành cho hoạt động của khu vực công.

34 Báo cáo tài chính riêng

IAS 27 Báo cáo tài chính riêng

35 Báo cáo tài chính hợp nhất

IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất

36 Đầu tư vào Công ty liên kết và Liên doanh

IAS 28 Đầu tư vào các Công ty liên kết và Liên doanh

37 Thỏa thuận chung

IFRS 11 Các thỏa thuận chung 

38 Tiết lộ lợi ích đối với các tổ chức khác

IFRS 12 Tiết lộ lợi ích của các tổ chức khác

2016

39  Quyền lợi Nhân viên

IAS 19 Phúc lợi cho nhân viên

2017

40  Kết hợp Khu vực Công

IFRS 3 Kết hợp kinh doanh

2018

41 Công cụ tài chính

IFRS 9 Công cụ tài chính

2019

42 Phúc lợi Xã hội

Không có IAS hoặc IFRS tương ứng, vì là một tiêu chuẩn phát hành cho hoạt động của khu vực công

Nguồn: Tác giả tổng hợp

2.3. Tầm quan trọng và lợi ích của việc áp dụng IPSAS

Việc áp dụng một ngôn ngữ kế toán toàn cầu duy nhất cho các báo cáo tài chính sẽ đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả, dễ hiểu, đáng tin cậy, kịp thời, khách quan, dễ so sánh, minh bạch và trách nhiệm giải trình, dẫn đến thông tin kế toán được thay đổi về chất lượng và báo cáo sẽ nâng cao độ tin cậy, ủy quyền của thông tin kế toán đối với các nhà đầu tư cùng những người dùng khác trên toàn thế giới (Ahmad & Khan, 2010).

Để hỗ trợ các nước đang phát triển, IPSAS được coi là ý tưởng kế toán chính phủ tốt nhất mà ngành kế toán toàn cầu cung cấp, do đó, IPSAS đã trở thành chuẩn mực được công nhận để đánh giá và cải thiện kế toán chính phủ ở các nước đang phát triển. Mục tiêu ban đầu của IPSAS là thúc đẩy trách nhiệm giải trình của chính phủ cao hơn ở tất cả các quốc gia, cải thiện chất lượng và độ tin cậy trong kế toán và báo cáo tài chính, hoạt động kinh tế và tài chính tốt hơn, quản lý và kỷ luật tài chính tốt hơn, sự hài hòa quốc tế về các yêu cầu báo cáo.

IPSASB nhằm mục đích hỗ trợ lợi ích công bằng cách xây dựng các chuẩn mực kế toán chất lượng cao cho khu vực công và điều này sẽ cải thiện chất lượng và tiêu chuẩn hóa của báo cáo tài chính trên toàn thế giới, do đó, khả năng so sánh tài chính giữa các quốc gia khác nhau dễ dàng hơn. IPSASPB phát triển các tiêu chuẩn này bằng cách tuân theo một quy trình rất có cấu trúc nhằm tạo cơ hội cho tất cả những người quan tâm đến báo cáo tài chính khu vực công cùng chia sẻ trong việc xây dựng các tiêu chuẩn này.

Tầm quan trọng của việc áp dụng IPSAS ở các nước kém phát triển hơn có thể được giải thích từ một số khía cạnh. Trước hết, các cuộc khủng hoảng tài chính và nợ công hiện nay ở các nước đòi hỏi chính phủ của họ phải báo cáo tài chính tốt hơn và nhu cầu cần quản lý tốt hơn các nguồn lực của khu vực công. Mặt khác, các quyết định quản lý tài chính của chính phủ ảnh hưởng đến công dân của họ. Nâng cao năng lực trong việc ra quyết định của khu vực công có thể được thực hiện bằng cách áp dụng báo cáo tài chính minh bạch và mạnh mẽ, kết quả là làm cho các chính phủ có “giá trị” hơn đối với công dân của họ.

Bằng cách áp dụng IPSAS, sẽ có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về tình hình tài chính của chính phủ, do đó, chính phủ sẽ có thể xác định điểm mạnh và điểm yếu, từ đó xây dựng và thực hiện các chính sách mới có thể giúp ích trong quá trình điều hành. Cải cách kế toán chính phủ ở các nước đang phát triển sẽ có thể thực hiện được nếu nó được liên kết với Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc. Một trong những mục tiêu này là xóa đói giảm nghèo, vì vậy đòi hỏi phải có một kế hoạch quản lý công do IPSAS cung cấp tốt nhất.

Tuy nhiên, khi áp dụng vào bất kỳ quốc gia nào, chắc chắn sẽ có một số thách thức cần được kiểm tra và chuẩn bị các yêu cầu cần thiết để vượt qua chúng. Một số thách thức và yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IPSAS, bao gồm thách thức về công nghệ, thách thức về tổ chức, thách thức về tài chính (Whitefield & Savvas, 2016). Việc áp dụng các chuẩn mực kế toán công quốc tế cũng có ảnh hưởng đối với việc thay đổi chương trình giảng dạy ở các cơ sở giáo dục khác nhau (Agyemang, 2017). Nhiều khía cạnh của việc lãng phí nguồn lực công và sự gia tăng khoảng cách tham nhũng giữa các nước phát triển và đang phát triển cũng là trở ngại không kém (Biraud, 2010).

2.4. Việc vận dụng IPSAS

Kết quả nghiên cứu việc cải cách hệ thống kế toán công và vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế tại các quốc gia cho thấy, thực hiện cải cách kế toán công; vận dụng IPSAS bắt nguồn từ những hạn chế của hệ thống quản lý tài chính, tình trạng tham nhũng ngày càng gia tăng đe dọa tính hợp pháp và thẩm quyền của Chính phủ. Việc cải cách kế toán công giúp minh bạch thông tin tài chính, nâng cao trách nhiệm giải trình và hạn chế sự khác biệt so với thông lệ quốc tế (Chan & Zhang, 2013).

Việc cải cách hệ thống kế toán còn phát sinh do sự thay đổi trong thể chế chính trị, kinh tế và chủ trương hội nhập kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, những hạn chế sai sót từ kế toán khu vực công làm cho việc ghi nhận không đầy đủ về tình hình tài chính công, các hoạt động gian lận, chi tiêu lãng phí cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện cải cách hệ thống kế toán công của quốc gia (Mhaka, 2014).

Các nghiên cứu đều thống nhất rằng, cải cách hệ thống kế toán công theo hướng vận dụng IPSAS nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch của các báo cáo tài chính Chính phủ (Ijeoma, NB, 2014). IPSAS phù hợp với các tổ chức quốc tế hoặc các nhà viện trợ phát triển, thúc đẩy khả năng so sánh thông tin tài chính trên phạm vi quốc tế, tăng cường sự minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình của Chính phủ cho người dân, cử tri và các đại diện của họ (Gomes, 2013).

Các nhân tố tác động đến quá trình cải cách và vận dụng IPSAS bao gồm: Sự khác biệt về văn hóa, bối cảnh lịch sử, cấu trúc của mỗi quốc gia và sự thống trị của kế toán doanh nghiệp đã ảnh hưởng đáng kể đến quá trình cải cách và vận dụng IPSAS của các quốc gia với nhiều mức độ khác nhau (Christiaens và cộng sự, 2013).

Những khác biệt về ngôn ngữ, thuật ngữ sử dụng trong kế toán, những khó khăn khi chuyển từ kế toán trên cơ sở tiền mặt sang kế toán trên cơ sở dồn tích hoặc thực hiện kế toán dồn tích không đầy đủ, sự gián đoạn trong cải cách khu vực công, cùng với sự hạn chế về trình độ nguồn nhân lực và công nghệ là những nhân tố cản trở việc vận dụng IPSAS tại các quốc gia (Cardoso và cộng sự, 2014). Đối với các nước đang phát triển, vai trò hỗ trợ của cán bộ lãnh đạo cấp cao và nguồn lực tài chính có ý nghĩa quan trọng để thực hiện việc chuyển đổi, vận dụng IPSAS.

Có thể thấy, các nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá những lợi ích và thách thức mà các quốc gia phải đối mặt khi thực hiện cải cách hệ thống kế toán công và vận dụng IPSAS. Thông qua phân tích thực nghiệm, một số tác giả đã xây dựng được mô hình những nhân tố ảnh hưởng đến việc cải cách hệ thống kế toán công và việc vận dụng IPSAS, qua đó làm rõ những điều kiện cần thiết để vận dụng IPSAS. Tuy nhiên, các nghiên cứu này được thực hiện tại mỗi quốc gia với hệ thống pháp lý, chính trị, kinh tế và trình độ nguồn nhân lực cũng như nhiều yếu tố đặc thù khác nhau.

Nhìn chung, các nghiên cứu về vận dụng IPSAS cho thấy, mỗi quốc gia đều có những chính sách kế toán của riêng biệt. Tuy nhiên, với xu thế hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội, việc áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế là cần thiết và song song với nó luôn là việc cải cách kế toán khu vực công.

3. Kết luận

Trên cơ sở trên, xu hướng toàn cầu hướng tới IPSAS cho thấy số quốc gia sẽ áp dụng IPSAS vào năm 2023 ngày càng tăng lên 107 trong tổng số 148 quốc gia, chiếm 72%. Nó cũng làm tăng số quốc gia sẽ áp dụng cơ sở dồn tích thay vì cơ sở tiền mặt lên 113 quốc gia vào năm 2023, tỷ lệ 76%. Điều này cho thấy kinh nghiệm thành công của một số quốc gia và tầm quan trọng của việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế thống nhất và dữ liệu kết quả đáp ứng nhu cầu của người dùng và bắt kịp với sự phát triển và tiêu chuẩn hóa ở cấp độ toàn cầu.

IPSAS chủ yếu được phát triển để các nước đang phát triển áp dụng với một số mục tiêu cần đạt được bao gồm thúc đẩy sự nhanh chóng hơn của chính phủ ở tất cả các nước, cải thiện chất lượng kế toán và báo cáo tài chính, cũng như hài hòa quốc tế về các yêu cầu báo cáo.

 

Tài liệu tham khảo:

  1. Agyemang, J. (2017). Factors Affecting the Implementation of Accrual-Based International Public Sector Accounting Standards (AIPSAS) in Ghana. The International Journal of Management, 3, 64-75. 2. Augusto, S. (2018). The impact of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) on financial reporting quality in public sector: Case study Rushinga Rural District Council. Dissertation submitted to Midlands State University, as partial fulfilment of the requirements of Bachelor of Commerce Accounting Honours Degree in the department of Accounting, Gweru, Zimbabwe.
  2. Biraud, G. (2010). Preparedness of United Nations system organizations for the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Geneva: United Nations.
  3. Cardoso, Ricardo Lopes and Aquino, Andre C. B. and Pigatto, Jose Alexandre M. (2104). Brazilian Governmental Accounting Reforms: IPSAS and Accrual Accounting Adoption. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2466484
  4. Chan J.L., Zhang Q. (2013) Government Accounting Standards and Policies. In: Allen R., Hemming R., Potter B.H. (eds) The International Handbook of Public Financial Management. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9781137315304_356. Christiaens, J., Vanhee, C., Rossi, F. M., & Aversano, N. (2013). The Effect of IPSAS on Reforming Governmental Financial Reporting: An International Comparison. International Review of Administrative Sciences, 76, 537-554.
  5. Gernon, H. & Meek, G.K. (2001). Accounting an International Perspective. New York: Irwin McGraw-Hill Edition.
  6. Gomes, D & Sargiacomo, M. (2013). Accounting and accountability in local government: An introduction. Accounting History, 18(4), 439-446
  7. International Federation of Accountants (2019). Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements. ISBN: 978-1-60815-433-3, IFAC, New York, USA.

10 Ijeoma, N.B (2014). The Impact Of International Public Sector Account-ing Standard (IPSAS) On Reliability, Credibility And Integrity Of Financial Reporting In State Gov-ernment Administration In Nigeria. International Journal of Technology Enhancements and Emerging Engineering Research, 2, 1-8.

  1. Mhaka, C. (2014). IPSAS, a guaranteed way of quality government financial reporting? A Comparative Analysis of the Existing Cash Accounting and IPSAS Based Accounting Reporting. International Journal of Financial Economics, 3(3), 134-141.
  2. Minh , M.T.H. (2014). Application of International Public Sector Accounting Standards in Vietnam in Current Conditions. Ho Chi Minh City: University of Economics.
  3. Whitefield, A.A. & Savvas, P. (2016). The Adoption and Implementation of the International Public Sector Accounting Standards: The challenges faced by the United Nation in producing UN-IPSAS compliant financial reports in Kenya. International Journal of Finance and Accounting, 1(1), 75-91.

 

THE IMPORTANCE OF APPLYING INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS

LE VU PHUONG THAO

Faculty of Economics - Business Administration,

Da Lat University

ABSTRACT:

This paper is to clarify the concept of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and compare IPSAS to International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards. This paper also highlights the importance of applying IPSAS by reviewing studies on IPSAS application and reform plans to comply with IPSAS in the future.

Keywords: International Public Sector Accounting Standards, accountability.

[Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, 

Số 21, tháng 9 năm 2021]