than thong nhat

Chiều ngày 19/5/2022, Công đoàn Công ty đã tổ chức khen thưởng tại nhà nhật lệnh phân xưởng Khai thác 2 và Khai thác 10.

Trong quý I/2022, Phân xưởng Khai thác 2 đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, sản lượng khai thác bình quân đạt 677 tấn/ngày/KH 569 tấn/ngày = 118,9%.

khai thac 2
Trao quà động viên khen thưởng tại phân xưởng Khai thác 2

Đơn vị thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, trong quý không để xảy ra vụ TNLĐ, sự cố thiết bị nào, tiền lương đạt 100% kế hoạch. Phân xưởng đã tổ chức cho 100% CNCB ký cam kết thi đua năm 2022. Từ đầu năm có 02 cán bộ, 01 công nhân tham gia chương trình 01 triệu sáng kiến giai đoạn 1 năm 2022.

Phân xưởng Khai thác 10, trong quý I/2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, sản lượng than khai thác bình quân đạt 621,7 tấn/ngày/KH 569 tấn/ngày = 109,26%.

Đơn vị thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, không để xảy ra vụ TNLĐ – sự cố thiết bị nặng nào, tiền lương đạt 100% kế hoạch. Phân xưởng đã tổ chức cho 100% CNCB ký cam kết thi đua năm 2022. Từ đầu năm có 01 cán bộ, 01 công nhân tham gia chương trình 01 triệu sáng kiến giai đoạn 1 năm 2022.

khai thac 10
Trao quà động viên khen thưởng tại phân xưởng Khai thác 10

Trong Tháng Hành động về ATVSLĐ – Tháng Công nhân năm 2022, các đơn vị trong Công ty đã ra sức thi đua, vượt khó hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Cùng với việc thực hiện kiểm tra hiện trường nhằm đảm bảo công tác an toàn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các đoàn kiểm tra đều trao thưởng động viên cho các đơn vị có khó khăn đặc thù.