Thép Tây Đô: Chuyển đổi mô hình, công đoàn đi trước

Công ty TNHH Thép Tây Đô được thành lập với sự góp vốn của 03 thành viên là: Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP chiếm 55% vốn chủ sử hữu; một thể nhân chiếm 40.5% và một công ty TNHH khác chiếm 4,5% vố

Được sự chấp thuận của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo công văn số 1635/WS-HĐQT ngày 08/12/2017 về việc chuyển đổi loại hình hoạt động, hiện Công ty Thép Tây Đô đang chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang Công ty cổ phần. Trước nhiệm vụ mới trong giai đoạn mới này, Công đoàn Công ty đã xác định cần phải có những kế hoạch xác thực và hiệu quả hơn. 

Nhằm thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, Công đoàn cho rằng công tác tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh hơn khi nào hết, việc tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CNVCLĐ sẽ giúp người lao động hiểu rõ hơn từng chủ trương của Công ty từ đó có thể giúp chuyển biến trong nhận thức và hành động của CNVCLĐ, chất lượng công tác tuyên truyền cần phải được đổi mới và nâng lên, từ đó sẽ góp phần xây dựng vững chắc hơn mối quan hệ lao động hài hoà giữa người sử dụng lao động và người lao động.