Tiếp tục thực hiện giảm 30 khoản phí, lệ phí

Trong số 30 khoản phí và lệ phí được xem xét miễn, giảm thì có 29 khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 202, nay bổ sung giảm thêm mức thu 1 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp với nhiều mức giảm cao.

Do dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế. Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của Covid-19 sẽ kéo theo nhiều ngành, lĩnh vực trong nước gặp khó khăn; hoạt động sản xuất kinh doanh của DN bị đình trệ, nhất là DN kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, hàng không, vận tải....

Vì vậy, tại Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2021 đã giao Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện những chính sách cụ thể để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến xảy ra trong năm.

Thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí và chủ trương nêu trên, để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, căn cứ quy định pháp luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng và ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ 1/7/2021 như sau:

Trong số 30 khoản phí và lệ phí được xem xét miễn, giảm thì có 29 khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 202, nay bổ sung giảm thêm mức thu 1 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp với nhiều mức giảm cao.

Theo đó, có 20/22 khoản phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng được giảm 50% ; Phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách giảm 30%; Phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không giảm 20%...

Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 1/7/2021 đến hết 31/12/2021 với số giảm thu từ phí, lệ phí 6 tháng ước khoảng 1.000 tỷ đồng.

 

Phương Anh