Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng thu NSNN thực hiện trong Quý I năm nay đạt 381 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán năm (cùng kỳ đạt 23% dự toán), tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Có 3 nhóm trong cơ cấu thu gồm: Thu nội địa, thu từ dầu thô và thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Cụ thể:

  1. Thu nội địa: Thực hiện tháng 3 ước đạt 108,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 37 nghìn tỷ đồng so với tháng 2; luỹ kế thu quý I đạt 315,4 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2018.
  2. Thu từ dầu thô: Thực hiện tháng 3 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 900 tỷ đồng so với tháng 2; luỹ kế thu quý I đạt 12,28 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán năm, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2018.
  3. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 3 ước đạt 26,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng so với tháng 2. Lũy kế thu quý I đạt 80,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (27,8 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt khoảng 53 nghìn tỷ đồng, bằng 28% dự toán năm, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Nếu xét về mức tăng trưởng, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng cao nhất với 17,7% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là thu nội địa, tăng 13,8%; cuối cùng là thu từ dầu thô giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Xét về tiến độ thực hiện dự toán năm, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu vẫn tiếp tục dẫ đầu  bằng 28% dự toán năm; tiếp theo là thu từ dầu thô, bằng 27,5% dự toán năm; cuối cùng là thu nội địa, bằng 26,9% dự toán năm. Đáng lưu ý là nhờ tăng trưởng khả quan của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2018 đến nay, hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều ngành hàng và doanh nghiệp những tháng đầu năm 2019 vẫn duy trì đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đã tác động đến thu nội địa ở các địa phương. Theo ước tính của Bộ Tài chính, cả nước có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 24%), trong đó có 39 địa phương thu đạt trên 26% dự toán; 54/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 8 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Mặc dù khả quan hơn năm ngoái, nhưng xét về mức độ tăng trưởng và tiến độ thực hiện dự toán năm, thu từ nội địa vẫn không bằng so với thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu. Vì sao thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh mẽ? Theo lý giải của Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu khả quan như vậy, về chủ quan xuất phát từ sự nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của cơ quan hải quan. Về khách quan, trong 3 tháng đầu năm 2019, kim ngạch XNK ước tính đạt 116,5 tỷ USD, tăng 6,8%; trong đó xuất khẩu ước đạt 58,51 tỷ USD, tăng 4,7% và nhập khẩu ước tính đạt gần 58 tỷ USD, tăng 8,9%.