Xây dựng Đề án “Phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn” thay thế cho 3 Đề án tại Nghị quyết 12-NQ/TW

Chính phủ vừa giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án “Phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới”.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Đề án Phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn trong năm 2020
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Đề án Phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn trong năm 2020

Thay thế cho 3 đề án

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Đề án này trong năm 2020 để thay thế cho các nhiệm vụ quy định tại số thứ tự 20, 21, 23 của Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW gồm:

a). Đề án “Phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong việc hình thành và mở rộng các chuỗi sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới. Hạn chế tình trạng sản xuất, kinh doanh khép kín, cục bộ, không minh bạch trong doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước”.

b). Đề án “Phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu với quy mô lớn, hoạt động có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế ở một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế trên cơ sở hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước theo thông lệ quốc tế; xác định rõ quy mô và phạm vi hoạt động phù hợp với năng lực quản trị, điều hành; cơ cấu lại bộ máy tổ chức và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phân cấp, phân quyền rõ ràng”.

Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp để giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp để giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp

c). Đề án “Rà soát, hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách về doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các cơ chế, chính sách về tập đoàn kinh tế và cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tình hình thực tế”.

Để thực hiện Đề án mới này, Chính phủ yêu cầu:

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Cùng các cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm cho người lao động, tạo thuận lợi, kịp thời, đầy đủ quyền lợi cho người lao động.

Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để thống nhất hướng dẫn theo các quy định của pháp luật về các trường hợp tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp để giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương xây dựng chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương xây dựng chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban như quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ.

Thủy Tạ