Đảng bộ Bộ Công Thương: Phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu

Ngày 15/7, tại trụ sở Bộ Công Thương, Đảng uỷ Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ Công Thương cho biết, Đảng bộ Bộ Công Thương có 69 tổ chức đảng trực thuộc (với 2.185 đảng viên), trong đó có 30 tổ chức đảng thuộc khối các cơ quan hành chính; 13 tổ chức đảng thuộc khối các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; 1 tổ chức đảng thuộc khối đoàn thể; 25 tổ chức đảng thuộc khối doanh nghiệp cổ phần.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Ban tham mưu của Đảng uỷ Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt các quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; xây dựng các chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các Ban tham mưu Đảng uỷ Bộ để triển khai thực hiện.

Về công tác chính trị, tư tưởng, Đảng uỷ Bộ Công Thương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Ban tham mưu và các tổ chức đảng trực thuộc trực tiếp học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; thường xuyên chú trọng nâng cao công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về công tác xây dựng Đảng; giao Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đặc biệt chú trọng việc đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ cũng đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, viết, nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo an toàn, anh ninh, bảo mật thông tin theo đúng quy định.

6 tháng đầu năm 2022, Đảng uỷ Bộ đã chỉ đạo các Ban tham mưu tổ chức 8 hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, 2 hội nghị Ban Chấp hành, 2 hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác tuyên giáo năm 2021; 5 hội nghị trực tuyến của Trung ương khoá XIII về triển khai học tập các nghị quyết, kết luận của Trung ương, 2 lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở.

Đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương cho biết, công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, nhất là các định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ. Nhìn chung, các mặt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động ngày càng hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn tồn tại một số hạn chế như việc thực hiện kiện toàn cấp uỷ, bổ sung quy hoạch, quy hoạch cấp uỷ của một số tập thể cấp uỷ chưa toàn diện; việc gửi chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát, chương trình tuyên giáo, dân vận năm 2022, các báo cáo định kỳ của các tổ chức đảng cơ sở gửi về Đảng uỷ Bộ còn chậm, chưa đầy đủ; chất lượng, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn ở một số cấp uỷ trực thuộc còn chưa được quan tâm kịp thời, hiệu quả chưa cao; việc học tập nghị quyết của một số đảng viên còn hạn chế.

Đồng chí Lê Việt Long - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Đảng uỷ Bộ, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đảng uỷ Bộ, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương cũng đã có báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng uỷ Bộ Công Thương.

Theo đó, Đảng uỷ Bộ đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm của một số tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tuy nhiên, chất lượng kiểm tra, giám sát cũng còn hạn chế nhất định, việc xác định đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa thực sự đi vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận kiểm tra còn chưa triệt để, việc chấp hành quy định về chế độ thông tin báo cáo còn chậm, chưa nghiêm, làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, báo cáo chung.

Hội nghị cũng nhận được rất nhiều báo cáo, ý kiến tham luận của các tổ chức đảng và đại biểu tham dự Hội nghị, về: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác thông tin tuyên truyền, công tác tự phê bình và phê bình, công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nam, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Công Thương tham luận tại hội nghị
Đồng chí Trịnh Minh Anh, Bí thư chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tham luận tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam tham luận tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Bí thư chi bộ Nhà xuất bản Công Thương tham luận tại hội nghị

6 tháng cuối năm 2022 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ Bộ Công Thương cần tập trung thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trọng tâm đã xác định trong năm 2022.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng bộ Bộ Công Thương đề nghị các cấp uỷ trực thuộc, uỷ bản kiểm tra sơ cở cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tập trung khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai thực hiện thường xuyên, toàn diện công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng.

Chủ động phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; chủ động xem xét những vấn để nổi cộm phát sinh ở cơ quan đơn vị, chủ động có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm. Quan tâm kiện toàn uỷ ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp uỷ theo quy định; tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, tổ chức giám sát,...

 

Huyền My