Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

ThS. Đặng Thị Thùy Dương (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) và Hoàng Phú Hưng ( Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ)

TÓM TẮT:

Bài nghiên cứu nhằm nêu lên căn cứ pháp lý và thực trạng về công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của Ủy ban Nhân dân (UBND) quận Tây Hồ trong 6 tháng đầu năm 2022 trong thực hiện Chương trình số 06-Ctr/QU của Quận ủy Tây Hồ. Từ đó, đưa ra phương hướng nhiệm vụ của UBND quận Tây Hồ nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình số 06-CTr/QU trong 6 tháng cuối năm.

Từ khóa: cải cách hành chính, thủ tục hành chính, đổi mới, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ.

1. Căn cứ pháp lý

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/QU của Quận ủy Tây Hồ về “Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị giai đoạn 2022 - 2025”. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ quận Tây Hồ, căn cứ Kế hoạch số 41-KH/QU của Quận ủy, ngày 02/3/2022, Ban Chủ nhiệm Chương trình số 6 đã tổ chức họp triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2022 và ban hành Kế hoạch số 05-KH/BCN ngày 24/02/2022 về kế hoạch công tác năm 2022. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quán triệt nội dung Chương trình 06, kế hoạch số 41-KH/QU của Quận ủy, Kế hoạch số 05-KH/BCN của Ban Chủ nhiệm tới toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai công tác cải cách hành chính.

Để đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Ban Chủ nhiệm đã ban hành các văn bản như sau:

 • Công văn số 07-CV/BCN ngày 15/4/2022 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng quát theo Kế hoạch số 05-KH/BCN ngày 24/02/2022 của Ban Chủ nhiệm Chương trình 06;
 • Công văn số 08-CV/BCN ngày 31/5/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 06 và Kế hoạch số 41-KH/QU của Quận ủy 06 tháng đầu năm 2022.

Căn cứ chỉ đạo và Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Chủ nhiệm Chương trình số 6, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc tổ chức triển khai thực hiện trên các mặt công tác sau:

Thứ nhất, công tác giám sát cải cách hành chính. Hội đồng Nhân dân Quận ban hành và triển khai công tác giám sát cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận năm 2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận ban hành và triển khai Kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BTT ngày 10/01/2022 về Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2022.

Thứ hai, việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và các kế hoạch khác liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2022. Ủy ban Nhân dân Quận đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính, trong đó có kế hoạch về kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận; tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận; triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC);…

Thứ ba, công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Ban Tuyên giáo Quận ủy đã ban hành Hướng dẫn số 56-HD/BTGQU ngày 01/6/2022 về Hướng dẫn “Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2022”, UBND Quận ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính (Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 09/02/2022 và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND quận).

Thứ tư, công tác kiểm tra công vụ. Thực hiện nội dung Chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố là năm “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, UBND Quận đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 13/01/2022 về Kiểm tra công vụ năm 2022.

Thứ năm, công tác tập huấn cải cách hành chính. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021, Quận đã xây dựng nội dung, kế hoạch tập huấn cải cách hành chính năm 2022 tập trung vào tập huấn nghiệp vụ công tác Kiểm soát TTHC.

2. Thực trạng cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân Quận Tây Hồ

Về kết quả thực hiện Chương trình số 6 của Quận ủy Tây Hồ trong 6 tháng đầu năm thể hiện trên các phương diện sau:

Một là cải cách thể chế. Công tác cải cách thể chế tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của quận. Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND Quận Tây Hồ cụ thể như sau: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 01; số lượng văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: 0 văn bản; văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực 17; văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới hoặc bãi bỏ 14.

Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, chú trọng việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Hai là cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính năm 2022. Ngày 25/4/2022, UBND Quận ban hành văn bản số 561/UBND-VP về việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2022; theo đó yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc quận và UBND các phường thực hiện rà soát, thống kê danh mục TTHC, thực hiện niêm yết theo quy định.

Bảng 1. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận

trong 5 tháng đầu năm 2022

1-tong-so-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-tiep-nhan-trong-5-thang-au-nam-2022 Ngày 06/6/2022, UBND Quận đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND tổ chức Hội nghị Đối thoại về TTHC và giải quyết TTHC trên địa bàn quận Tây Hồ.

Đến nay, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được Bộ phận Một cửa của Quận và UBND các phường nghiêm túc triển khai thực hiện.

Ba là cải cách tổ chức bộ máy. Căn cứ Quyết định của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Thành phố Hà Nội, UBND Quận ban hành các quyết định giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát danh mục vị trí việc làm của phóng, đối chiếu với các quy định của pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung (nếu có). Qua rà soát có 6 vị trí việc làm đề nghị sửa đổi, bổ sung thuộc các phòng: Thanh tra quận (1 vị trí), Văn hóa và Thông tin (1 vị trí), Tư pháp (4 vị trí). Hiện nay, Quận đang chờ hướng dẫn đầy đủ của các bộ, ngành, lĩnh vực liên quan và hướng dẫn mẫu của thành phố về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định.

Bốn là cải cách chế độ công vụ. Nhằm kiện toàn, bổ sung đủ nhân sự theo biên chế, vị trí việc làm, qua đó tạo điều kiện giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, UBND Quận xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài khối giáo dục) trực thuộc UBND Quận Tây Hồ năm 2022.

Bảng 2. Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

2-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động được Quận tập trung từng bước đổi mới từ hình thức đến nội dung. Trung tâm Chính trị Quận đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/TTCT ngày 12/01/2022 về công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2022. Ngày 27/01/2022, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND tổ chức thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức quận Tây Hồ năm 2022 với tổng số 12 nội dung đào tạo, bồi dưỡng và dự kiến 1.754 học viên. Kết quả UBND Quận đã ban hành 3 Quyết định mở 6 lớp đào tạo, bồi dưỡng về các nội dung nâng cao chất lượng hoạt động Hội Chữ thập đỏ (3 lớp), lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính và các văn bản thi hành pháp luật (1 lớp) và lớp tập huấn văn hóa công sở (2 lớp). Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Thành phố tổ chức, Quận đã đăng ký đào tạo, bồi dưỡng đợt 1 cho 70 cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc của Ban Dân tộc (15 người), Ban Công nghệ thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông (70 người).

Năm là cải cách hành chính công.

Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước: Thực hiện Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Quận về dự toán thu chi ngân sách năm 2022, UBND Quận đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thu thuế; phân tích, dự báo đánh giá kịp thời những yếu tố tác động đến từng khoản thu, từ đó xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp, biện pháp đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về chính sách thuế, phát hiện, kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế; tập trung thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân, xây dựng và triển khai ứng dụng quản lý cho thuê nhà, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế đúng quy định; đẩy mạnh công tác thu để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách Quận. Trong quản lý, điều hành ngân sách, thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện rà soát, sắp xếp và phân loại nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên; tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện dự toán năm 2022 và công tác Quyết toán ngân sách năm 2021 của các đơn vị theo đúng quy định. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn Quận đạt 2.965,6 tỷ đồng, bằng 116% dự toán năm. Tổng chi ngân sách Quận đạt 610,919 tỷ đồng, bằng 45% dự toán năm.

Về thực hiện chế độ tự chủ: Thực hiện văn bản số 779/STC-TCHCSN ngày 10/02/2022 của Sở Tài chính Hà Nội, UBND Quận đã thực hiện nghiêm chỉnh báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; phân loại phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025 theo đúng hướng dẫn, đúng thời gian quy định (Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 23/02/2022).

Về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản cố định: 100% các đơn vị thuộc Quận đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và thực hiện công khai tài sản theo đúng quy định tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. Trong đó có 14 đơn vị khối hành chính (Quận ủy + 12 phòng ban + Đội Trật tự xây dựng), 18 phường và 32 đơn vị sự nghiệp.

Sáu là xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. UBND Quận đã xây dựng Dự thảo kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng quận Tây Hồ năm 2022; Dự thảo Đề án chuyển đổi số tại Quận Tây Hồ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ ban hành và tổ chức triển khai ngay sau khi Thành phố ban hành Kế hoạch.

Về xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT: Hiện nay, trụ sở cơ quan UBND quận và các phòng, ban chuyên môn đang sử dụng hệ thống mạng cáp quang tốc độ cao, kết nối với máy chủ của Thành phố. Có 100% máy tính được kết nối Internet. Tiếp tục duy trì hệ thống họp trực tuyến tại quận và 8 phường, đảm bảo kết nối 24/7. Hoàn thành triển khai áp dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong gửi nhận văn bản, cho tới nay có 26 cơ quan, đơn vị và 46 cá nhân đã được cấp chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Quận tiếp tục triển khai các Dự án, Kế hoạch phát triển dữ liệu: “Dự án nâng cấp Cổng thông tin điện tử và phát triển ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính nhà nước của quận Tây Hồ”; “Dự án xây dựng hệ thống sơ sở dữ liệu (số hoá) phục vụ công tác bảo tồn văn hóa, quản lý di tích và phát triển du lịch quận Tây Hồ”; Kế hoạch “Số hóa tài liệu văn thư, lưu trữ của các đơn vị thuộc quận Tây Hồ, năm 2022 - 2025”.

Việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động điều hành nội bộ: Duy trì, nâng cấp kết nối liên thông quản lý văn bản và điều hành với trục liên thông văn bản Quốc gia; thống nhất liên thông 3 cấp của Thành phố và tích hợp chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ.

Việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Tiếp tục duy trì và triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 98,36% tại UBND quận và 42,61% tại các phường. Triển khai ứng dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết TTHC. Tiếp tục thực hiện việc cung cấp dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống bưu chính theo chỉ đạo của Thành phố. Duy trì vận hành các màn hình cảm ứng, trang thiết bị CNTT phục vụ công tác tuyên truyền và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các tổ dân phố theo hình thức xã hội hóa. Duy trì các kênh tiếp nhận ý kiến góp ý, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử quận và các phường.

Công tác đảm bảo an toàn thông tin: Tiếp tục triển khai, duy trì đảm bảo an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND Thành phố.

Bảy là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 19/7/2021 về triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2022 trên địa bàn quận. Tổ chức thực hiện, hoàn thiện hồ sơ, quy trình thủ tục bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ các nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực của 3 làng nghề truyền thống trên địa bàn quận. Sản phẩm của các chủ thể trên địa bàn quận đã được quyết định công nhận nhãn hàng sao thuộc Chương trình OCOP của thành phố; hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển thương hiệu, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau bảo hộ sản phẩm Chương trình OCOP.

Ngày 16/02/2022, UBND quận ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về mở rộng, cải tiến, duy trì hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tích hợp ứng dụng CNTT định hướng tiến đến ISO điện tử vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước Quận Tây Hồ năm 2022. Đến nay, 100% các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, UBND 8 phường trên địa bàn Quận đã thực hiện duy trì, áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015; đảm bảo 100% các TTHC được xây dựng quy trình ISO theo quy định.

Tám là công tác thanh tra, thực hiện kết luận thanh tra và tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về công tác thanh tra: Triển khai được 5 cuộc thanh tra (trong đó số cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang là 1 cuộc, số cuộc triển khai trong kỳ là 4 cuộc, số cuộc theo kế hoạch là 4 cuộc, số cuộc đột xuất là 1 cuộc).

Riêng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận là 4 cuộc. Số đơn vị được thanh tra (đã ban hành kết luận thanh tra) là 4 đơn vị. Kết quả thực hiện kết luận thanh tra: số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ báo cáo là 4 kết luận, hiện đã hoàn thành 3 kết luận.

Về công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo: việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ được UBND Quận (Ban Tiếp công dân Quận), UBND các phường thuộc Quận nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản có liên quan. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh đã tiếp nhận: 584 đơn (UBND quận tiếp nhận 344 đơn; UBND các phường tiếp nhận 240 đơn). Trong đó có 38 đơn khiếu nại, 35 đơn tố cáo, 511 đơn kiến nghị, phản ánh. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền (35 đơn thuộc thẩm quyền): toàn quận giải quyết xong 29 vụ (đạt 82,9%). Kết quả giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền (16 đơn thuộc thẩm quyền): toàn quận giải quyết xong 13 vụ (đạt 81,2%), trong đó có 2 vụ rút toàn bộ nội dung tố cáo. Kết quả giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh: đã giải quyết 423/486 đơn thuộc thẩm quyền (đạt 87%).

3. Phương hướng đề ra trong 6 tháng cuối năm

Từ những kết quả đã đạt được, UBND quận Tây Hồ đề ra nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

 • Về công tác chỉ đạo điều hành: Xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá, chấm điểm xác định kết quả chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị và UBND các phường. Tiếp tục triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc Quận. Triển khai các giải pháp nhằm cải thiện, duy trì chỉ số SIPAS. Đẩy mạnh công tác kiểm tra công vụ đột xuất, kiểm tra cải cách hành chính.
 • Về cải cách thể chế: Tiếp tục thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận.
 • Về cải cách TTHC: Hoàn thành các nhiệm vụ sau đây trước ngày 15/8/2022:

+ Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường khắc phục ngay các vấn đề còn tồn tại trong công tác rà soát, niêm yết TTHC tại bộ phận Một cửa Quận và các phường, đặc biệt là công tác rà soát TTHC cấp phường;

+ Kiểm tra, rà soát, đảm bảo hồ sơ, sổ sách ghi chép tiếp nhận TTHC đầy đủ nội dung, đúng quy định;

+ Tổ chức đối thoại với công dân, tổ chức về giải quyết TTHC theo kế hoạch của UBND quận;

+ Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường hoàn thành việc xây dựng và triển khai quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài TTHC). Bên cạnh đó, thường xuyên đảm bảo 100% TTHC được giải quyết đúng quy trình, đúng thời gian quy định cả trong thực tế và trên phần mềm. Triển khai việc thực hiện ủy quyền giải quyết TTHC đối với lĩnh vực đất đai và thực hiện các quy định, quy trình trong lĩnh vực đầu tư sau khi có chỉ đạo của Thành phố.

 • Về cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời và hiệu quả. Triển khai hiệu quả việc thực hiện quy định phân cấp quản lý nhà nước tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND Thành phố.
 • Về chế độ cải cách công vụ: Đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận năm 2022; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần và đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên phần mềm đảm bảo đúng quy định; tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ -CP của Chính phủ.
 • Về cải cách hành chính công: Tiếp tục thực hiện việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ theo hướng tự chủ từng bước. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách. Thực hiện đúng, đủ các quy định việc công khai, minh bạch về tài chính, quyết toán và dự toán ngân sách. UBND các phường thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34.
 • Về xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Sửa chữa, khắc phục, bổ sung các trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa các phường. Triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022 của UBND quận. Triển khai sử dụng các hệ thống phần mềm trong quản lý, giải quyết công việc và số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC sau khi có chỉ đạo của thành phố. Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch ISO 9001: 2015 năm 2022 của Quận.
 • UBND các phường nghiên cứu, đăng ký triển khai áp dụng 01 sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính báo cáo UBND Quận trước ngày 01/9/2022. Các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung đa dạnh hóa hình thức thông tin sao cho đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhìn, dễ thực hiện,... thông qua tuyên truyền trực quan, cổng thông tin điện tử, trang zalo của Quận; Nâng cao ý thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động tiếp cận thông tin trên trang zalo của Quận và tuyên truyền để người thân, bạn bè cùng biết, sử dụng.

4. Kết luận

Căn cứ chỉ đạo và Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban chủ nhiệm Chương trình số 6, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. UBND Quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo,… đã ban hành các Kế hoạch, văn bản hướng dẫn nhằm triển khai công tác này. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc Quận.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 1. Quận ủy Tây Hồ (2022). Chương trình số 6-CTr/QU về “Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị giai đoạn 2022 - 2025”.
 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2022). Kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BTT ngày 10/01/2022 về Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2022.
 3. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (2022). Hướng dẫn số 56-HD/BTGQU ngày 01/6/2022 về Hướng dẫn “Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2022”.
 4. Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ (2022). Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 13/01/2022 về Kiểm tra công vụ năm 2022.
 5. Quận ủy Tây Hồ (2022). Kế hoạch số 41-KH/QU của Quận ủy, ngày 02/3/2022.
 6. Ban Chủ nhiệm Chương trình số 6 (2022). Công văn số 07-CV/BCN ngày 15/4/2022 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng quát theo Kế hoạch số 05-KH/BCN ngày 24/02/2022 của Ban Chủ nhiệm Chương trình số 6.
 7. Quận ủy Tây Hồ (2022). Công văn số 08-CV/BCN ngày 31/5/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 06 và Kế hoạch số 41-KH/QU của Quận ủy 6 tháng đầu năm 2022.
 8. Ban Chủ nhiệm Chương trình số 6 (2022). Báo cáo số 09-BC/BCN ngày 22/7/2022, Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Chủ nhiệm Chương trình số 6.

 

STRENGTHENING THE ADMINISTRATIVE REFORM

AND IMPROVEMENT OF PUBLIC SERVICE QUALITY FOR PEOPLE

AND BUSINESSES AT THE PEOPLE'S COMMITTEE

OF TAY HO DISTRICT, HANOI CITY

Master. DANG THI THUY DUONG 1

HOANG PHU HUNG2

1 Hanoi University Home Affair

2 The People’s Committee of Tay Ho District

ABSTRACT:

This study is to point out the legal basis and the current situation of the administrative reform and improvement of public service quality for people and businesses in the first six months of 2022 at the People's Committee of Tay Ho District when it implemented the Program No. 6-Ctr/QU of Tay Ho District Party Committee on the administrative reform. The study presents directions and tasks of the People's Committee of Tay Ho District to continue implementing the Program No. 6-Ctr/QU by the end of this year. 

Keywords: administrative reform, administrative procedures, innovation, the People's Committee of Tay Ho District.

[Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 18(1), tháng 8 năm 2022]