Sóc Trăng: Doanh nghiệp được giảm 30% thuế thuê đất, thuê mặt nước

Để giúp người dân, doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19, tỉnh Sóc Trăng đang triển khai chính sách giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg, ngày 31/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Việt Thống - Phó Cục trưởng Cục Thuế Sóc Trăng cho biết, hiện cơ quan thuế các cấp trong tỉnh đang tập trung hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 cho các đối tượng thụ hưởng theo tinh thần Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg, ngày 31/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, đối tượng được thụ hưởng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022.

Quyết định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

thuê đất, thuê mặt nước
Doanh nghiệp phấn khởi khi được giảm 30% thuế thuê đất, thuê mặt nước

Riêng đối với trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật. Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với người dân, doanh nghiệp còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

Để được thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 01, Phó Cục trưởng Cục Thuế Sóc Trăng cho biết, người nộp thuế chuẩn bị giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022; quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Người thuê đất, thuê mặt nước nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao. Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 31/1 - 31/3/2023. Hồ sơ nộp sau ngày 31/3/2023 không được áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

thuế thuê đất
Tỉnh Sóc Trăng đang triển khai chính sách giảm 30% tiền thuế thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg, ngày 31/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra phát hiện người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc trường hợp giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quyết định này thì người thuê đất, thuê mặt nước phải hoàn trả số tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước có phát sinh thừa tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định.

thuê đất, thuê mặt nước

 

Nguyên Vỵ