Ngày 30/11/18 l Sự kiện & Con số Công Thương: Siêu thị Pháp dùng giải pháp Blockchain của doanh nghiệp Việt

Chuỗi siêu thị Auchan Retail của Pháp sau khi thử nghiệm thành công giải pháp truy xuất nguồn gốc ứng dụng công nghệ Te-Food Blockchain ở Việt Nam đã triển khai tiếp nền tảng này ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Thy Thảo

Video khác