Vĩnh Phúc thu hút vốn đầu tư gần 52 triệu USD trong tháng 1/2023

Tháng 01/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 34,5 triệu USD và cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 17,4 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 01/2023 là 51,9 triệu USD.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 449 dự án, gồm 97 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 26.707,95 tỷ đồng và 352 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.864,86 triệu USD.

Trong đó, có 390 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 87% tổng số dự án; 10 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2% tổng số dự án; 40 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 9% tổng số dự án; 05 dự án đang thực hiện BT GPMB, chiếm 1,2% tổng số dự án và 04 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 0,8% tổng số dự án. Vốn thực hiện tháng 01/2023  của các dự án đạt 35,24 triệu USD và 40 tỷ đồng.

Trong tháng 01/2023, Ban đã trình UBND tỉnh Báo cáo đề xuất hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Chấn Hưng; bổ sung một số nội dung Đề án điều chỉnh vị trí quy hoạch phát triển KCN Lập Thạch I và Lập Thạch II; Đôn đốc các đơn vị hạ tầng cam kết việc triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN: Sông Lô I; Sông Lô II; Tam Dương I- KV2; Đồng Sóc; Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện II; đề nghị Sở Xây dựng xem xét, rà soát kỹ lưỡng vùng ranh giới của KCN Đồng Sóc; Lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương về việc mở rộng KCN Bình Xuyên; Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị hạ tầng triển khai việc giao đất xây dựng hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến trong tháng 02/2023, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 2-3 dự án và điều chỉnh tăng vốn 3-5 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 50-70 triệu USD và 15-20 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD. Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các Khu công nghiệp đã khởi công trong năm 2022: Sơn Lôi; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 (giai đoạn 1); Nam Bình Xuyên; các KCN đang bồi thường GPMB phần diện tích còn lại: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện II, Tam Dương II - khu A và các KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư: Sông Lô I; Sông Lô II; Tam Dương I- KV2; Đồng Sóc; Phúc Yên; Giải quyết dứt điểm tiến độ thực hiện dự án KCN Tam Dương II- Khu A; Đôn đốc Công ty HDTC đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bá Thiện (phân khu I).

vốn đầu tư
Năm 2022, Vĩnh Phúc thu hút vốn đầu tư với tổng số là 425,9 triệu USD

Trong năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp mới 26 dự án và  điều chỉnh tăng vốn cho 35 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 425,9 triệu USD, đạt 142% kế hoạch đề ra; thu hút mới 15 dự án trong nước và 02 lượt điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.694,5 tỷ đồng , đạt 469% kế hoạch đề ra.

Các dự án mới cấp năm 2022 thuộc chủ yếu các lĩnh vực: sản xuất điện tử, linh kiện điện tử;  sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy và sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác. Trong đó, lĩnh vực sản xuất điện tử, linh kiện điện tử chiếm 39% (16/41 dự án) và sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác chiếm 56% số dự án thu hút mới năm 2022 (23/41 dự án). Các dự án FDI thu hút mới trong năm 2022 đến từ 06 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm:  Hàn Quốc; Nhật Bản; Trung Quốc; Đài Loan; Singapore và British Virgin Islands; trong đó Hàn Quốc chiếm 54% số dự án FDI đầu tư vào các KCN trong năm 2022 (14/26 dự án).

Nguyên Vỵ